PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016   
Ukupni prihodi1.947.335.6002.050.292.5001.957.916.0002.032.539.3002.063.042.800+30.503.500+2%
-
Poslovni prihodi1.920.250.9001.912.179.5001.808.000.2001.923.269.9001.918.592.700-4.677.200-0%
-
Prihodi od prodaje1.877.713.7001.876.859.0001.755.983.3001.870.593.0000--
-
Ostali poslovni prihodi42.537.20035.320.50052.016.80052.676.9000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe0000723.951.300--
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)00001.094.946.900--
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga000035.455.200--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe000022.619.000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)000041.620.400--
-
Financijski prihodi27.084.700138.113.000149.915.900109.269.400144.450.100+35.180.700+32%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima15.060.600111.753.400120.022.70093.760.6000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama11.960.70022.174.10029.890.90014.718.7000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0000103.559.400--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00009.724.300--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe000012.685.000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova0000781.100--
-
Ostali prihodi s osnove kamata00001.706.900--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi000015.961.000--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine63.3004.185.5002.300790.20032.400-757.800-96%
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi1.975.299.2002.011.547.5001.755.857.0001.888.244.2001.847.401.900-40.842.300-2%
-
Poslovni rashodi1.900.890.5001.918.034.6001.690.634.7001.834.555.7001.799.276.900-35.278.800-2%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda39.716.5006.160.000-17.602.4004.699.000-17.677.300-22.376.300-476%
-
Materijalni troškovi1.202.290.8001.210.180.3001.129.844.1001.243.529.4001.243.142.700-386.700-0%
-
Troškovi sirovina i materijala645.295.300653.699.800621.546.600691.584.400799.823.300+108.238.900+16%
-
Troškovi prodane robe337.777.700315.325.100274.035.300294.588.800249.374.200-45.214.600-15%
-
Ostali vanjski troškovi219.217.800241.155.500234.262.200257.356.100193.945.200-63.410.900-25%
-
Troškovi osoblja388.282.200353.153.100329.270.200340.467.600397.314.000+56.846.400+17%
-
Neto plaće i nadnice238.796.000219.527.800197.696.600206.956.300252.632.400+45.676.100+22%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća95.348.00086.153.80083.044.80082.456.70089.769.600+7.312.900+9%
-
Doprinosi na plaće54.138.20047.471.50048.528.90051.054.60054.912.000+3.857.400+8%
-
Amortizacija85.145.00084.985.10076.457.40084.203.50096.480.800+12.277.300+15%
-
Ostali troškovi116.745.400124.787.200134.979.800110.595.80049.115.700-61.480.100-56%
-
Vrijednosno usklađivanje23.984.90035.210.200011.533.000-7.219.700-18.752.700-163%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)10.400.00010.530.700000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)13.584.90024.679.400011.533.000-7.219.700-18.752.700-163%
-
Rezerviranja14.553.1000001.783.300--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00001.783.300--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi30.172.500103.558.70037.685.50039.527.60036.337.500-3.190.100-8%
-
Financijski rashodi74.408.80093.512.90065.222.30053.688.50048.125.100-5.563.400-10%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima4.982.80022.517.2002.125.9007.347.8002.715.100-4.632.700-63%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama65.958.10070.995.70063.053.50039.674.3000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine3.467.900042.90011.7000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe00008.119.000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi000026.790.400--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi00007.836.500--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0000307.500--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi0006.654.7002.356.600-4.298.100-65%
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja-27.963.70038.745.000202.059.100144.295.100215.640.900+71.345.800+49%
-
Dobit prije oporezivanja038.745.000202.059.100144.295.100215.640.900+71.345.800+49%
-
Gubitak prije oporezivanja27.963.7000000--
-
Porez na dobit-2.589.800-12.621.200385.200-12.676.70025.064.800+37.741.500+298%
-
Dobit ili gubitak razdoblja-25.373.90051.366.100201.673.800156.971.800190.576.100+33.604.300+21%
-
Dobit razdoblja051.366.100201.673.800156.971.800190.576.100+33.604.300+21%
-
Gubitak razdoblja25.373.9000000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.527.046.7001.216.973.7001.316.850.0001.894.605.1001.851.327.700-43.277.400-2%
-
Nematerijalna imovina115.583.40098.325.900131.249.900122.818.400107.756.000-15.062.400-12%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava115.005.00095.339.700123.960.000110.590.700101.805.400-8.785.300-8%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi578.4002.986.2007.289.90012.227.7005.950.600-6.277.100-51%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina888.971.800693.485.700696.007.500829.594.900850.156.400+20.561.500+2%
-
Zemljište116.945.60039.500.00039.690.50043.034.50043.034.500--
-
Građevinski objekti474.266.000423.066.400397.566.600445.633.300473.435.400+27.802.100+6%
-
Postrojenja i oprema240.632.400181.774.400190.426.100250.256.900263.555.800+13.298.900+5%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina4.185.8005.988.6007.710.50010.567.70022.786.300+12.218.600+116%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu178.8002.356.500880.80011.571.6003.503.200-8.068.400-70%
-
Materijalna imovina u pripremi51.994.00040.046.40058.995.10067.808.60043.134.700-24.673.900-36%
-
Ostala materijalna imovina769.200753.600737.900722.200706.500-15.700-2%
-
Ulaganje u nekretnine00000--
-
Dugotrajna financijska imovina497.761.500387.810.800452.626.700891.559.100867.752.200-23.806.900-3%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika440.304.200375.382.900372.392.300791.517.600808.073.100+16.555.500+2%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima53.844.3007.583.30073.250.00095.481.30056.465.300-39.016.000-41%
-
Sudjelujući interesi (udjeli)907.000907.0002.319.800994.1000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00001.225.000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično2.706.0003.937.6004.664.6003.566.2001.988.800-1.577.400-44%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina24.730.00037.351.20036.965.90050.632.70025.663.000-24.969.700-49%
-
Kratkotrajna imovina1.027.909.6001.173.654.4001.257.415.8001.324.306.7001.459.124.300+134.817.600+10%
-
Zalihe305.405.000364.525.900536.076.000563.215.100478.624.400-84.590.700-15%
-
Sirovine i materijal117.387.50096.958.200117.405.800138.433.500111.660.300-26.773.200-19%
-
Proizvodnja u tijeku27.473.00022.927.70027.484.50044.585.00042.880.100-1.704.900-4%
-
Gotovi proizvodi102.724.900101.827.100114.038.800125.410.300140.823.500+15.413.200+12%
-
Trgovačka roba54.515.90056.411.80067.434.60055.062.80042.841.100-12.221.700-22%
-
Predujmovi za zalihe05.441.100000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji3.303.80080.960.000209.712.400199.723.500140.419.500-59.304.000-30%
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja520.152.700567.831.300574.902.200614.044.200767.304.600+153.260.400+25%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika306.885.800367.850.500358.862.500359.347.800468.522.000+109.174.200+30%
-
Potraživanja od kupaca199.479.800194.191.000176.896.400216.209.200279.386.000+63.176.800+29%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika1.520.400716.600568.4001.320.500733.500-587.000-44%
-
Potraživanja od države i drugih institucija12.091.1004.735.9005.765.80015.436.0007.744.500-7.691.500-50%
-
Ostala potraživanja175.600337.30032.809.00021.730.60010.918.600-10.812.000-50%
-
Kratkotrajna financijska imovina161.304.200168.389.20057.652.20051.633.50076.642.300+25.008.800+48%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika59.880.20075.125.80020.00020.0000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima98.087.50086.694.90054.672.80049.421.10072.101.600+22.680.500+46%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire3.334.2005.514.700476.000645.0001.057.000+412.000+64%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično2.2001.053.8002.483.4001.332.5002.199.200+866.700+65%
-
Ostala financijska imovina000214.9001.284.400+1.069.500+498%
-
Novac u banci i blagajni41.047.70072.908.00088.785.40095.413.800136.553.000+41.139.200+43%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi10.179.9008.633.7008.456.40040.170.2006.155.100-34.015.100-85%
-
Ukupna aktiva2.565.136.1002.399.261.8002.582.722.2003.259.082.0003.316.607.100+57.525.100+2%
-
Izvanbilančni zapisi570.344.400593.358.600608.580.400980.151.400966.890.600-13.260.800-1%
-
Kapital i rezerve1.129.865.8001.134.309.5001.337.863.9001.950.372.7002.076.079.500+125.706.800+6%
-
Temeljni (upisani) kapital1.626.000.9001.084.000.6001.084.000.6001.566.400.7001.566.400.700--
-
Kapitalne rezerve25.561.50044.785.60045.763.800184.179.000185.313.900+1.134.900+1%
-
Rezerve iz dobiti-24.327.400-45.842.8005.523.30099.642.600143.683.000+44.040.400+44%
-
Zakonske rezerve6.849.40002.568.30012.652.00017.659.500+5.007.500+40%
-
Rezerve za vlastite dionice35.344.60021.761.70067.604.500147.604.500147.604.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)67.604.50067.604.50067.604.50066.709.50072.539.700+5.830.200+9%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve1.083.20002.955.0006.095.60050.958.600+44.863.000+736%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak-471.995.3000902.400-56.821.3001.360.400+58.181.700+102%
-
Zadržana dobit00902.40001.360.400--
-
Preneseni gubitak471.995.3000056.821.3000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine-25.373.90051.366.100201.673.800156.971.800179.321.700+22.349.900+14%
-
Dobit poslovne godine051.366.100201.673.800156.971.800179.321.700+22.349.900+14%
-
Gubitak poslovne godine25.373.9000000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja34.727.80037.775.00030.539.20031.667.60031.469.000-198.600-1%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze15.414.10014.955.10014.460.80017.013.40017.750.400+737.000+4%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove000013.718.600--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja19.313.70022.819.90016.078.40014.654.2000--
-
Dugoročne obveze683.721.100527.132.500694.686.300634.832.000398.472.300-236.359.700-37%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama683.721.100527.132.500694.686.300634.832.000398.472.300-236.359.700-37%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze655.822.000641.787.800473.188.100596.989.700771.097.400+174.107.700+29%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima50.549.00044.371.30050.437.10011.670.50018.072.000+6.401.500+55%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0000138.524.000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00429.400498.400325.000-173.400-35%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama308.698.800336.081.500173.261.900257.215.100232.338.000-24.877.100-10%
-
Obveze za predujmove2.376.700887.800038.2000--
-
Obveze prema dobavljačima248.398.600225.461.300214.401.400286.319.700263.032.900-23.286.800-8%
-
Obveze po vrijednosnim papirima000083.559.900--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima30.164.80029.095.40028.770.20035.358.90030.943.800-4.415.100-12%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja2.919.9002.260.6001.843.4002.776.9001.750.100-1.026.800-37%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu681.400681.100676.900676.400676.400--
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze12.032.8002.948.6003.367.8002.435.6001.875.300-560.300-23%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja60.999.40058.257.00046.444.60045.220.10039.488.800-5.731.300-13%
-
Ukupno - pasiva2.565.136.1002.399.261.8002.582.722.2003.259.082.0003.316.607.100+57.525.100+2%
-
Izvanbilančni zapisi570.344.400593.358.600608.580.400980.151.400966.890.600-13.260.800-1%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Broj zaposlenih3,587 3,308 3,080 3,088 3,387 +299,00+10%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.57 1.83 2.66 2.22 1.89 -0,33-15%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.10 1.26 1.52 1.27 1.27 --
Koeficijent trenutne likvidnosti0.06 0.11 0.19 0.16 0.18 +0,02+13%
Koeficijent financijske stabilnosti0.84 0.73 0.65 0.73 0.75 +0,02+3%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent zaduženosti0.52 0.49 0.45 0.38 0.35 -0,03-8%
Koeficijent vlastitog financiranja0.44 0.47 0.52 0.61 0.63 +0,02+3%
Koeficijent financiranja1.19 1.03 0.87 0.63 0.56 -0,07-11%
Stupanj pokrića I0.74 0.93 1.02 1.03 1.12 +0,09+9%
Stupanj pokrića II1.19 1.37 1.54 1.36 1.34 -0,02-1%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.76 0.86 0.76 0.63 0.62 -0,01-2%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.28 1.68 1.49 1.07 1.11 +0,04+4%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.89 1.75 1.56 1.53 1.41 -0,12-8%
Koeficijent obrta potraživanja3.69 3.37 3.14 3.13 2.50 -0,63-20%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0.99 1.02 1.12 1.08 1.12 +0,04+4%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.01 1.00 1.07 1.05 1.07 +0,02+2%
Ekonomičnost financiranja0.36 1.48 2.30 2.04 3.00 +0,96+47%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Neto marža profita-1.30 %2.51 %10.30 %7.72 %9.24 %-+20%
Bruto marža profita-1.44 %1.89 %10.32 %7.10 %10.45 %-+47%
Neto rentabilnost imovine-0.99 %2.15 %7.83 %4.88 %5.76 %-+18%
Bruto rentabilnost imovine-1.09 %1.62 %7.85 %4.48 %6.51 %-+45%
Rentabilnost vlastitog kapitala-2.47 %3.42 %15.10 %7.40 %10.39 %-+40%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Broj dana plaćanja obveza75 68 69 84 77 -7,00-8%