PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018   
Ukupni prihodi1.957.916.0002.032.539.3002.063.042.8002.184.295.0002.060.225.500-124.069.500-6%
-
Poslovni prihodi1.808.000.2001.923.269.9001.918.592.7001.965.831.6002.010.868.700+45.037.100+2%
-
Prihodi od prodaje1.755.983.3001.870.593.000000--
-
Ostali poslovni prihodi52.016.80052.676.900000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe00723.951.300754.064.900734.917.300-19.147.600-3%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)001.094.946.9001.150.267.1001.202.184.800+51.917.700+5%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga0035.455.20029.435.60031.461.400+2.025.800+7%
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe0022.619.0008.913.2005.327.300-3.585.900-40%
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)0041.620.40023.150.90036.977.900+13.827.000+60%
-
Financijski prihodi149.915.900109.269.400144.450.100218.463.30049.356.800-169.106.500-77%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima120.022.70093.760.600000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama29.890.90014.718.700000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00103.559.400193.264.60021.629.900-171.634.700-89%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe009.724.3006.859.7006.139.700-720.000-10%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0012.685.0007.231.7008.181.500+949.800+13%
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00781.10016.200141.900+125.700+776%
-
Ostali prihodi s osnove kamata001.706.900774.000748.100-25.900-3%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi0015.961.0008.905.40011.515.900+2.610.500+29%
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine2.300790.20032.4001.411.800999.800-412.000-29%
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi1.755.857.0001.888.244.2001.847.401.9002.101.210.0001.929.021.400-172.188.600-8%
-
Poslovni rashodi1.690.634.7001.834.555.7001.799.276.9002.042.482.3001.892.577.700-149.904.600-7%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda-17.602.4004.699.000-17.677.300-1.306.2001.028.500+2.334.700+179%
-
Materijalni troškovi1.129.844.1001.243.529.4001.243.142.7001.277.561.0001.293.862.700+16.301.700+1%
-
Troškovi sirovina i materijala621.546.600691.584.400799.823.300797.446.400797.270.700-175.700-0%
-
Troškovi prodane robe274.035.300294.588.800249.374.200299.625.700290.389.500-9.236.200-3%
-
Ostali vanjski troškovi234.262.200257.356.100193.945.200180.488.800206.202.600+25.713.800+14%
-
Troškovi osoblja329.270.200340.467.600397.314.000421.911.000407.000.000-14.911.000-4%
-
Neto plaće i nadnice197.696.600206.956.300252.632.400286.445.800272.139.400-14.306.400-5%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća83.044.80082.456.70089.769.60082.962.50083.332.700+370.200+0%
-
Doprinosi na plaće48.528.90051.054.60054.912.00052.502.60051.527.800-974.800-2%
-
Amortizacija76.457.40084.203.50096.480.80095.206.40087.898.100-7.308.300-8%
-
Ostali troškovi134.979.800110.595.80049.115.70046.332.30042.269.300-4.063.000-9%
-
Vrijednosno usklađivanje011.533.000-7.219.70072.348.30026.356.000-45.992.300-64%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00019.341.0004.809.100-14.531.900-75%
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)011.533.000-7.219.70053.007.40021.546.900-31.460.500-59%
-
Rezerviranja001.783.3004.793.1001.468.000-3.325.100-69%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove001.783.3004.793.1001.468.000-3.325.100-69%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi37.685.50039.527.60036.337.500125.636.40032.695.100-92.941.300-74%
-
Financijski rashodi65.222.30053.688.50048.125.10058.727.70036.443.600-22.284.100-38%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima2.125.9007.347.8002.715.1009.742.3005.708.200-4.034.100-41%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama63.053.50039.674.300000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine42.90011.700000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe008.119.00021.085.40013.670.600-7.414.800-35%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi0026.790.40014.091.0008.731.000-5.360.000-38%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi007.836.50010.782.7006.711.400-4.071.300-38%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00307.50000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi06.654.7002.356.6003.026.3001.622.500-1.403.800-46%
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja202.059.100144.295.100215.640.90083.085.000131.204.100+48.119.100+58%
-
Dobit prije oporezivanja202.059.100144.295.100215.640.90083.085.000131.204.100+48.119.100+58%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit385.200-12.676.70025.064.800-3.352.20018.062.700+21.414.900+639%
-
Dobit ili gubitak razdoblja201.673.800156.971.800190.576.10086.437.200113.141.300+26.704.100+31%
-
Dobit razdoblja201.673.800156.971.800190.576.10086.437.200113.141.300+26.704.100+31%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.316.850.0001.894.605.1001.851.327.7001.911.584.1002.001.729.000+90.144.900+5%
-
Nematerijalna imovina131.249.900122.818.400107.756.00092.249.50083.550.900-8.698.600-9%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava123.960.000110.590.700101.805.40083.189.30082.012.700-1.176.600-1%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi7.289.90012.227.7005.950.6009.060.2001.538.200-7.522.000-83%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina696.007.500829.594.900850.156.400827.301.600943.806.000+116.504.400+14%
-
Zemljište39.690.50043.034.50043.034.50045.420.40045.420.400--
-
Građevinski objekti397.566.600445.633.300473.435.400455.299.200438.893.800-16.405.400-4%
-
Postrojenja i oprema190.426.100250.256.900263.555.800264.671.500251.711.900-12.959.600-5%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina7.710.50010.567.70022.786.30021.605.80024.060.000+2.454.200+11%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu880.80011.571.6003.503.200288.600285.300-3.300-1%
-
Materijalna imovina u pripremi58.995.10067.808.60043.134.70039.300.10060.854.300+21.554.200+55%
-
Ostala materijalna imovina737.900722.200706.500716.100714.300-1.800-0%
-
Ulaganje u nekretnine0000121.866.100--
-
Dugotrajna financijska imovina452.626.700891.559.100867.752.200959.515.700944.698.700-14.817.000-2%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika372.392.300791.517.600808.073.100946.700.300939.068.300-7.632.000-1%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima73.250.00095.481.30056.465.3009.220.0005.283.100-3.936.900-43%
-
Sudjelujući interesi (udjeli)2.319.800994.100000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire001.225.0001.225.000140.500-1.084.500-89%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično4.664.6003.566.2001.988.8002.370.400206.800-2.163.600-91%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina36.965.90050.632.70025.663.00032.517.30029.673.400-2.843.900-9%
-
Kratkotrajna imovina1.257.415.8001.324.306.7001.459.124.3001.171.669.700987.808.100-183.861.600-16%
-
Zalihe536.076.000563.215.100478.624.400479.169.000369.330.600-109.838.400-23%
-
Sirovine i materijal117.405.800138.433.500111.660.300117.037.500140.914.600+23.877.100+20%
-
Proizvodnja u tijeku27.484.50044.585.00042.880.10044.313.10027.699.900-16.613.200-37%
-
Gotovi proizvodi114.038.800125.410.300140.823.500140.886.500154.115.500+13.229.000+9%
-
Trgovačka roba67.434.60055.062.80042.841.10043.379.30045.525.500+2.146.200+5%
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji209.712.400199.723.500140.419.500133.552.7001.075.100-132.477.600-99%
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja574.902.200614.044.200767.304.600471.296.700488.945.800+17.649.100+4%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika358.862.500359.347.800468.522.000292.055.500280.402.700-11.652.800-4%
-
Potraživanja od kupaca176.896.400216.209.200279.386.000177.755.100200.165.100+22.410.000+13%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika568.4001.320.500733.500645.000512.900-132.100-20%
-
Potraživanja od države i drugih institucija5.765.80015.436.0007.744.500674.6007.737.900+7.063.300+1047%
-
Ostala potraživanja32.809.00021.730.60010.918.600166.400127.200-39.200-24%
-
Kratkotrajna financijska imovina57.652.20051.633.50076.642.30089.190.30061.365.200-27.825.100-31%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika20.00020.000000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima54.672.80049.421.10072.101.60087.876.20061.069.500-26.806.700-31%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire476.000645.0001.057.000721.500295.700-425.800-59%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično2.483.4001.332.5002.199.200592.6000--
-
Ostala financijska imovina0214.9001.284.40000--
-
Novac u banci i blagajni88.785.40095.413.800136.553.000132.013.70068.166.500-63.847.200-48%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi8.456.40040.170.2006.155.1003.640.3004.510.400+870.100+24%
-
Ukupna aktiva2.582.722.2003.259.082.0003.316.607.1003.086.894.1002.994.047.500-92.846.600-3%
-
Izvanbilančni zapisi608.580.400980.151.400966.890.6001.047.050.8001.048.181.000+1.130.200+0%
-
Kapital i rezerve1.337.863.9001.950.372.7002.076.079.5002.122.571.5002.189.169.800+66.598.300+3%
-
Temeljni (upisani) kapital1.084.000.6001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.700--
-
Kapitalne rezerve45.763.800184.179.000185.313.900182.267.500177.874.600-4.392.900-2%
-
Rezerve iz dobiti5.523.30099.642.600143.683.000284.908.100328.057.300+43.149.200+15%
-
Zakonske rezerve2.568.30012.652.00017.659.50026.625.60030.947.500+4.321.900+16%
-
Rezerve za vlastite dionice67.604.500147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)67.604.50066.709.50072.539.70060.502.70054.209.500-6.293.200-10%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve2.955.0006.095.60050.958.600171.180.600203.714.800+32.534.200+19%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak902.400-56.821.3001.360.4002.558.1003.696.000+1.137.900+44%
-
Zadržana dobit902.40001.360.4002.558.1003.696.000+1.137.900+44%
-
Preneseni gubitak056.821.300000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine201.673.800156.971.800179.321.70086.437.200113.141.300+26.704.100+31%
-
Dobit poslovne godine201.673.800156.971.800179.321.70086.437.200113.141.300+26.704.100+31%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja30.539.20031.667.60031.469.00035.214.20032.817.900-2.396.300-7%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze14.460.80017.013.40017.750.40018.653.10019.811.700+1.158.600+6%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0013.718.60016.561.10013.006.200-3.554.900-21%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja16.078.40014.654.200000--
-
Dugoročne obveze694.686.300634.832.000398.472.300337.601.600181.202.700-156.398.900-46%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama694.686.300634.832.000398.472.300337.601.600181.202.700-156.398.900-46%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze473.188.100596.989.700771.097.400551.895.100542.996.000-8.899.100-2%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima50.437.10011.670.50018.072.00029.467.20039.997.300+10.530.100+36%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00138.524.00021.979.30029.720.700+7.741.400+35%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično429.400498.400325.000393.100605.300+212.200+54%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama173.261.900257.215.100232.338.000182.166.000176.901.800-5.264.200-3%
-
Obveze za predujmove038.200000--
-
Obveze prema dobavljačima214.401.400286.319.700263.032.900276.375.700245.821.200-30.554.500-11%
-
Obveze po vrijednosnim papirima0083.559.900377.00025.200-351.800-93%
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima28.770.20035.358.90030.943.80032.411.50034.661.900+2.250.400+7%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja1.843.4002.776.9001.750.1006.604.40012.830.500+6.226.100+94%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu676.900676.400676.4001.493.3001.470.800-22.500-2%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze3.367.8002.435.6001.875.300627.700961.300+333.600+53%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja46.444.60045.220.10039.488.80039.611.60047.861.000+8.249.400+21%
-
Ukupno - pasiva2.582.722.2003.259.082.0003.316.607.1003.086.894.1002.994.047.500-92.846.600-3%
-
Izvanbilančni zapisi608.580.400980.151.400966.890.6001.047.050.8001.048.181.000+1.130.200+0%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Broj zaposlenih3,080 3,088 3,387 3,185 3,141 -44,00-1%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Koeficijent tekuće likvidnosti2.66 2.22 1.89 2.12 1.82 -0,30-14%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.52 1.27 1.27 1.25 1.14 -0,11-9%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.19 0.16 0.18 0.24 0.13 -0,11-46%
Koeficijent financijske stabilnosti0.65 0.73 0.75 0.78 0.84 +0,06+8%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Koeficijent zaduženosti0.45 0.38 0.35 0.29 0.24 -0,05-17%
Koeficijent vlastitog financiranja0.52 0.61 0.63 0.69 0.73 +0,04+6%
Koeficijent financiranja0.87 0.63 0.56 0.42 0.33 -0,09-21%
Stupanj pokrića I1.02 1.03 1.12 1.11 1.09 -0,02-2%
Stupanj pokrića II1.54 1.36 1.34 1.29 1.18 -0,11-9%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.76 0.63 0.62 0.71 0.69 -0,02-3%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.49 1.07 1.11 1.14 1.03 -0,11-10%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.56 1.53 1.41 1.86 2.09 +0,23+12%
Koeficijent obrta potraživanja3.14 3.13 2.50 4.17 4.11 -0,06-1%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.12 1.08 1.12 1.04 1.07 +0,03+3%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.07 1.05 1.07 0.96 1.06 +0,10+10%
Ekonomičnost financiranja2.30 2.04 3.00 3.72 1.35 -2,37-64%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Neto marža profita10.30 %7.72 %9.24 %3.96 %5.49 %-+39%
Bruto marža profita10.32 %7.10 %10.45 %3.80 %6.37 %-+68%
Neto rentabilnost imovine7.83 %4.88 %5.76 %2.80 %3.78 %-+35%
Bruto rentabilnost imovine7.85 %4.48 %6.51 %2.69 %4.39 %-+63%
Rentabilnost vlastitog kapitala15.10 %7.40 %10.39 %3.91 %5.99 %-+53%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Broj dana plaćanja obveza69 84 77 79 69 -10,00-13%