MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018   
Ukupni prihodi117.107.300138.966.100154.583.600148.778.500175.081.900+26.303.400+18%
-
Poslovni prihodi116.183.600137.552.500154.148.300148.361.700174.754.400+26.392.700+18%
-
Prihodi od prodaje114.843.300134.197.700000--
-
Ostali poslovni prihodi1.340.3003.354.900000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe00570.200801.9001.181.000+379.100+47%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)00148.452.300138.434.800164.571.600+26.136.800+19%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)005.125.9009.124.9009.001.800-123.100-1%
-
Financijski prihodi923.7001.311.000435.200416.900327.500-89.400-21%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima02.800000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama923.7001.308.200000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe003.7006.6002.300-4.300-65%
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata0039.400200100-100-50%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi00392.200410.100325.100-85.000-21%
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine00000--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi0102.600000--
-
Ukupni rashodi109.320.200130.427.100144.618.300139.214.600164.635.800+25.421.200+18%
-
Poslovni rashodi108.950.500129.975.900144.129.100138.441.600163.974.200+25.532.600+18%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda00000--
-
Materijalni troškovi90.545.100110.656.800119.066.400112.089.300132.865.700+20.776.400+19%
-
Troškovi sirovina i materijala614.400811.100731.000752.500757.300+4.800+1%
-
Troškovi prodane robe84.030.700104.622.500113.031.400105.845.600125.730.500+19.884.900+19%
-
Ostali vanjski troškovi5.900.0005.223.2005.304.0005.491.1006.377.900+886.800+16%
-
Troškovi osoblja6.973.0007.670.5007.881.7007.559.7007.893.900+334.200+4%
-
Neto plaće i nadnice3.649.2004.054.3004.203.8004.223.5004.407.900+184.400+4%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća2.327.6002.495.5002.553.7002.283.6002.424.500+140.900+6%
-
Doprinosi na plaće996.2001.120.7001.124.3001.052.6001.061.500+8.900+1%
-
Amortizacija1.495.0002.175.6001.670.1002.593.2004.482.500+1.889.300+73%
-
Ostali troškovi2.283.9002.720.4002.915.8003.574.9003.106.200-468.700-13%
-
Vrijednosno usklađivanje007.719.5009.329.2009.235.200-94.000-1%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)007.719.5009.329.2009.235.200-94.000-1%
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi7.653.6006.752.6004.875.7003.295.3006.390.700+3.095.400+94%
-
Financijski rashodi369.200451.200489.200773.000661.600-111.400-14%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama369.200451.200000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe003.1006.5006.300-200-3%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi00243.100407.500437.500+30.000+7%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi00242.900359.000217.800-141.200-39%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi00000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi5000000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja7.787.1008.539.0009.965.3009.563.90010.446.100+882.200+9%
-
Dobit prije oporezivanja7.787.1008.539.0009.965.3009.563.90010.446.100+882.200+9%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit1.629.9001.852.7002.219.5001.892.4001.992.600+100.200+5%
-
Dobit ili gubitak razdoblja6.157.1006.686.3007.745.8007.671.6008.453.500+781.900+10%
-
Dobit razdoblja6.157.1006.686.3007.745.8007.671.6008.453.500+781.900+10%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina2.529.4003.134.8004.177.9004.988.7007.370.400+2.381.700+48%
-
Nematerijalna imovina358.400778.800792.400717.800521.700-196.100-27%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava101.600778.800792.400717.800521.700-196.100-27%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi256.8000000--
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina2.171.0001.951.4002.961.7003.848.7006.429.800+2.581.100+67%
-
Zemljište00000--
-
Građevinski objekti128.700115.700102.70089.70076.600-13.100-15%
-
Postrojenja i oprema1.640.6001.041.6002.326.0003.487.0006.313.000+2.826.000+81%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina381.800794.100533.100272.00040.200-231.800-85%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu20.0000000--
-
Materijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala materijalna imovina00000--
-
Ulaganje u nekretnine00000--
-
Dugotrajna financijska imovina0404.500423.800422.200418.900-3.300-1%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0161.600161.600161.600161.600--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično0242.900262.100260.600257.200-3.400-1%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina00000--
-
Kratkotrajna imovina97.792.100114.673.800117.763.800119.410.700129.580.700+10.170.000+9%
-
Zalihe20.456.50029.518.80028.616.30031.241.20029.226.900-2.014.300-6%
-
Sirovine i materijal00000--
-
Proizvodnja u tijeku00000--
-
Gotovi proizvodi00000--
-
Trgovačka roba20.424.00029.347.40028.155.20031.241.20029.226.900-2.014.300-6%
-
Predujmovi za zalihe32.500171.500461.20000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji00000--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja60.134.00080.892.10082.434.10077.790.60094.402.900+16.612.300+21%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika065.700292.700222.200317.200+95.000+43%
-
Potraživanja od kupaca59.451.10080.698.30082.137.60077.558.20094.065.500+16.507.300+21%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00000--
-
Potraživanja od države i drugih institucija623.800116.600503.4004.100+700+21%
-
Ostala potraživanja59.10011.6003.8006.80016.100+9.300+137%
-
Kratkotrajna financijska imovina13.189.400331.100313.700311.900301.700-10.200-3%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00302.300300.5000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0319.70000296.700--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično13.189.40011.40011.40011.4005.000-6.400-56%
-
Ostala financijska imovina00000--
-
Novac u banci i blagajni4.012.2003.931.7006.399.60010.067.0005.649.300-4.417.700-44%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi26.90049.900118.200183.100112.600-70.500-39%
-
Ukupna aktiva100.348.300117.858.400122.059.800124.582.500137.063.800+12.481.300+10%
-
Izvanbilančni zapisi00000--
-
Kapital i rezerve45.380.00046.566.30049.312.10053.383.60055.037.100+1.653.500+3%
-
Temeljni (upisani) kapital14.420.00014.420.00014.420.00014.420.00014.420.000--
-
Kapitalne rezerve00000--
-
Rezerve iz dobiti00000--
-
Zakonske rezerve00000--
-
Rezerve za vlastite dionice00000--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)00000--
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve00000--
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak24.802.90025.460.00027.146.30031.292.10032.163.600+871.500+3%
-
Zadržana dobit24.802.90025.460.00027.146.30031.292.10032.163.600+871.500+3%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine6.157.1006.686.3007.745.8007.671.6008.453.500+781.900+10%
-
Dobit poslovne godine6.157.1006.686.3007.745.8007.671.6008.453.500+781.900+10%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze344.8001.259.8008.303.6005.338.1000--
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično344.8001.259.800793.6001.338.1000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama007.510.0004.000.0000--
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze54.608.80069.955.80064.394.70065.813.40081.831.900+16.018.500+24%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično114.900458.100453.5001.450.8003.833.800+2.383.000+164%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama000014.800.000--
-
Obveze za predujmove155.90022.900570.10024.300531.700+507.400+2088%
-
Obveze prema dobavljačima53.217.70069.168.40061.693.00063.549.70060.217.700-3.332.000-5%
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima00000--
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja1.120.300306.5001.678.100788.6002.448.700+1.660.100+211%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu00000--
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze00000--
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja14.70076.50049.50047.300194.700+147.400+312%
-
Ukupno - pasiva100.348.300117.858.400122.059.800124.582.500137.063.800+12.481.300+10%
-
Izvanbilančni zapisi00000--
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Broj zaposlenih34 32 34 34 34 --

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.79 1.64 1.83 1.81 1.58 -0,23-13%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.42 1.22 1.38 1.34 1.23 -0,11-8%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.07 0.06 0.10 0.15 0.07 -0,08-53%
Koeficijent financijske stabilnosti0.06 0.07 0.07 0.08 0.13 +0,05+63%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Koeficijent zaduženosti0.55 0.60 0.60 0.57 0.60 +0,03+5%
Koeficijent vlastitog financiranja0.45 0.40 0.40 0.43 0.40 -0,03-7%
Koeficijent financiranja1.21 1.53 1.47 1.33 1.49 +0,16+12%
Stupanj pokrića I17.94 14.85 11.80 10.70 7.47 -3,23-30%
Stupanj pokrića II18.08 15.26 13.79 11.77 7.47 -4,30-37%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Koeficijent obrta ukupne imovine1.17 1.18 1.27 1.20 1.28 +0,08+7%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine46.30 44.33 37.00 29.82 23.75 -6,07-20%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.20 1.21 1.31 1.25 1.35 +0,10+8%
Koeficijent obrta potraživanja1.93 1.70 1.87 1.91 1.85 -0,06-3%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.07 1.07 1.07 1.07 1.06 -0,01-1%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.07 1.06 1.07 1.07 1.07 --
Ekonomičnost financiranja2.50 2.91 0.89 0.54 0.50 -0,04-7%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Neto marža profita5.26 %4.81 %5.01 %5.16 %4.83 %--6%
Bruto marža profita6.65 %6.14 %6.45 %6.43 %5.97 %--7%
Neto rentabilnost imovine6.14 %5.68 %6.35 %6.17 %6.17 %--
Bruto rentabilnost imovine7.76 %7.25 %8.17 %7.69 %7.63 %--1%
Rentabilnost vlastitog kapitala17.16 %18.34 %20.21 %17.92 %18.98 %-+6%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20142015201620172018  
Broj dana plaćanja obveza215 228 189 207 165 -42,00-20%