MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019   
Ukupni prihodi138.966.100154.583.600148.778.500175.081.900189.345.600+14.263.700+8%
-
Poslovni prihodi137.552.500154.148.300148.361.700174.754.400189.292.900+14.538.500+8%
-
Prihodi od prodaje134.197.7000000--
-
Ostali poslovni prihodi3.354.9000000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe0570.200801.9001.181.0001.321.300+140.300+12%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)0148.452.300138.434.800164.571.600179.191.000+14.619.400+9%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)05.125.9009.124.9009.001.8008.780.600-221.200-2%
-
Financijski prihodi1.311.000435.200416.900327.50052.700-274.800-84%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima2.8000000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama1.308.2000000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe03.7006.6002.3003.500+1.200+52%
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata039.40020010030-70-70%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi0392.200410.100325.10049.100-276.000-85%
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine00000--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi102.6000000--
-
Ukupni rashodi130.427.100144.618.300139.214.600164.635.800178.080.000+13.444.200+8%
-
Poslovni rashodi129.975.900144.129.100138.441.600163.974.200177.104.900+13.130.700+8%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda00000--
-
Materijalni troškovi110.656.800119.066.400112.089.300132.865.700145.123.500+12.257.800+9%
-
Troškovi sirovina i materijala811.100731.000752.500757.300789.900+32.600+4%
-
Troškovi prodane robe104.622.500113.031.400105.845.600125.730.500137.839.000+12.108.500+10%
-
Ostali vanjski troškovi5.223.2005.304.0005.491.1006.377.9006.494.500+116.600+2%
-
Troškovi osoblja7.670.5007.881.7007.559.7007.893.9008.222.100+328.200+4%
-
Neto plaće i nadnice4.054.3004.203.8004.223.5004.407.9004.718.400+310.500+7%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća2.495.5002.553.7002.283.6002.424.5002.477.900+53.400+2%
-
Doprinosi na plaće1.120.7001.124.3001.052.6001.061.5001.025.800-35.700-3%
-
Amortizacija2.175.6001.670.1002.593.2004.482.5005.540.900+1.058.400+24%
-
Ostali troškovi2.720.4002.915.8003.574.9003.106.2003.454.000+347.800+11%
-
Vrijednosno usklađivanje07.719.5009.329.2009.235.2009.368.400+133.200+1%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)07.719.5009.329.2009.235.2009.368.400+133.200+1%
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi6.752.6004.875.7003.295.3006.390.7005.396.000-994.700-16%
-
Financijski rashodi451.200489.200773.000661.600975.200+313.600+47%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama451.2000000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe03.1006.5006.3002.700-3.600-57%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi0243.100407.500437.500809.500+372.000+85%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi0242.900359.000217.800163.000-54.800-25%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi00000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja8.539.0009.965.3009.563.90010.446.10011.265.500+819.400+8%
-
Dobit prije oporezivanja8.539.0009.965.3009.563.90010.446.10011.265.500+819.400+8%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit1.852.7002.219.5001.892.4001.992.6002.126.500+133.900+7%
-
Dobit ili gubitak razdoblja6.686.3007.745.8007.671.6008.453.5009.139.000+685.500+8%
-
Dobit razdoblja6.686.3007.745.8007.671.6008.453.5009.139.000+685.500+8%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina3.134.8004.177.9004.988.7007.370.4004.525.400-2.845.000-39%
-
Nematerijalna imovina778.800792.400717.800521.700529.100+7.400+1%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava778.800792.400717.800521.700529.100+7.400+1%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina1.951.4002.961.7003.848.7006.429.8003.576.500-2.853.300-44%
-
Zemljište00000--
-
Građevinski objekti115.700102.70089.70076.60063.600-13.000-17%
-
Postrojenja i oprema1.041.6002.326.0003.487.0006.313.0003.512.800-2.800.200-44%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina794.100533.100272.00040.2000--
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu00000--
-
Materijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala materijalna imovina00000--
-
Ulaganje u nekretnine00000--
-
Dugotrajna financijska imovina404.500423.800422.200418.900419.800+900+0%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika161.600161.600161.600161.600161.600--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0000258.100--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično242.900262.100260.600257.2000--
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina00000--
-
Kratkotrajna imovina114.673.800117.763.800119.410.700129.580.700143.437.100+13.856.400+11%
-
Zalihe29.518.80028.616.30031.241.20029.226.90035.337.700+6.110.800+21%
-
Sirovine i materijal00000--
-
Proizvodnja u tijeku00000--
-
Gotovi proizvodi00000--
-
Trgovačka roba29.347.40028.155.20031.241.20029.226.90035.337.700+6.110.800+21%
-
Predujmovi za zalihe171.500461.200000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji00000--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja80.892.10082.434.10077.790.60094.402.90099.737.400+5.334.500+6%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika65.700292.700222.200317.200574.500+257.300+81%
-
Potraživanja od kupaca80.698.30082.137.60077.558.20094.065.50099.120.200+5.054.700+5%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00000--
-
Potraživanja od države i drugih institucija116.600503.4004.10060-4.040-99%
-
Ostala potraživanja11.6003.8006.80016.10042.600+26.500+165%
-
Kratkotrajna financijska imovina331.100313.700311.900301.700302.700+1.000+0%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0302.300300.50000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima319.70000296.700297.700+1.000+0%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično11.40011.40011.4005.0005.000--
-
Ostala financijska imovina00000--
-
Novac u banci i blagajni3.931.7006.399.60010.067.0005.649.3008.059.400+2.410.100+43%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi49.900118.200183.100112.600273.100+160.500+143%
-
Ukupna aktiva117.858.400122.059.800124.582.500137.063.800148.235.700+11.171.900+8%
-
Izvanbilančni zapisi00000--
-
Kapital i rezerve46.566.30049.312.10053.383.60055.037.10056.976.200+1.939.100+4%
-
Temeljni (upisani) kapital14.420.00014.420.00014.420.00014.420.00014.420.000--
-
Kapitalne rezerve00000--
-
Rezerve iz dobiti00000--
-
Zakonske rezerve00000--
-
Rezerve za vlastite dionice00000--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)00000--
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve00000--
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak25.460.00027.146.30031.292.10032.163.60033.417.100+1.253.500+4%
-
Zadržana dobit25.460.00027.146.30031.292.10032.163.60033.417.100+1.253.500+4%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine6.686.3007.745.8007.671.6008.453.5009.139.000+685.500+8%
-
Dobit poslovne godine6.686.3007.745.8007.671.6008.453.5009.139.000+685.500+8%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze1.259.8008.303.6005.338.10000--
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično1.259.800793.6001.338.10000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama07.510.0004.000.00000--
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze69.955.80064.394.70065.813.40081.831.90091.067.600+9.235.700+11%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima0000104.300--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično458.100453.5001.450.8003.833.8001.800.000-2.033.800-53%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama00014.800.00021.718.000+6.918.000+47%
-
Obveze za predujmove22.900570.10024.300531.70061.300-470.400-88%
-
Obveze prema dobavljačima69.168.40061.693.00063.549.70060.217.70066.085.900+5.868.200+10%
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima00000--
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja306.5001.678.100788.6002.448.7001.298.100-1.150.600-47%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu00000--
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze00000--
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja76.50049.50047.300194.700191.900-2.800-1%
-
Ukupno - pasiva117.858.400122.059.800124.582.500137.063.800148.235.700+11.171.900+8%
-
Izvanbilančni zapisi00000--
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Broj zaposlenih32 34 34 34 37 +3,00+9%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.64 1.83 1.81 1.58 1.58 --
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.22 1.38 1.34 1.23 1.19 -0,04-3%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.06 0.10 0.15 0.07 0.09 +0,02+29%
Koeficijent financijske stabilnosti0.07 0.07 0.08 0.13 0.08 -0,05-38%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Koeficijent zaduženosti0.60 0.60 0.57 0.60 0.62 +0,02+3%
Koeficijent vlastitog financiranja0.40 0.40 0.43 0.40 0.39 -0,01-3%
Koeficijent financiranja1.53 1.47 1.33 1.49 1.60 +0,11+7%
Stupanj pokrića I14.85 11.80 10.70 7.47 12.59 +5,12+69%
Stupanj pokrića II15.26 13.79 11.77 7.47 12.59 +5,12+69%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Koeficijent obrta ukupne imovine1.18 1.27 1.20 1.28 1.28 --
Koeficijent obrta dugotrajne imovine44.33 37.00 29.82 23.75 41.84 +18,09+76%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.21 1.31 1.25 1.35 1.32 -0,03-2%
Koeficijent obrta potraživanja1.70 1.87 1.91 1.85 1.90 +0,05+3%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.07 1.07 1.07 1.06 1.06 --
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.06 1.07 1.07 1.07 1.07 --
Ekonomičnost financiranja2.91 0.89 0.54 0.50 0.05 -0,45-90%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Neto marža profita4.81 %5.01 %5.16 %4.83 %4.83 %--
Bruto marža profita6.14 %6.45 %6.43 %5.97 %5.95 %--0%
Neto rentabilnost imovine5.68 %6.35 %6.17 %6.17 %6.18 %-+0%
Bruto rentabilnost imovine7.25 %8.17 %7.69 %7.63 %7.61 %--0%
Rentabilnost vlastitog kapitala18.34 %20.21 %17.92 %18.98 %19.77 %-+4%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Broj dana plaćanja obveza228 189 207 165 166 +1,00+1%