MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017   
Ukupni prihodi122.089.300117.107.300138.966.100154.583.600148.778.500-5.805.100-4%
-
Poslovni prihodi121.409.100116.183.600137.552.500154.148.300148.361.700-5.786.600-4%
-
Prihodi od prodaje117.251.200114.843.300134.197.70000--
-
Ostali poslovni prihodi4.158.0001.340.3003.354.90000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe000570.200801.900+231.700+41%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)000148.452.300138.434.800-10.017.500-7%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)0005.125.9009.124.900+3.999.000+78%
-
Financijski prihodi675.200923.7001.311.000435.200416.900-18.300-4%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima002.80000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama675.200923.7001.308.20000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0003.7006.600+2.900+78%
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata00039.400200-39.200-99%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi000392.200410.100+17.900+5%
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine00000--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi5.0000102.60000--
-
Ukupni rashodi110.492.900109.320.200130.427.100144.618.300139.214.600-5.403.700-4%
-
Poslovni rashodi109.554.600108.950.500129.975.900144.129.100138.441.600-5.687.500-4%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda00000--
-
Materijalni troškovi96.852.20090.545.100110.656.800119.066.400112.089.300-6.977.100-6%
-
Troškovi sirovina i materijala985.900614.400811.100731.000752.500+21.500+3%
-
Troškovi prodane robe90.952.60084.030.700104.622.500113.031.400105.845.600-7.185.800-6%
-
Ostali vanjski troškovi4.913.7005.900.0005.223.2005.304.0005.491.100+187.100+4%
-
Troškovi osoblja7.379.5006.973.0007.670.5007.881.7007.559.700-322.000-4%
-
Neto plaće i nadnice3.818.0003.649.2004.054.3004.203.8004.223.500+19.700+0%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća2.586.2002.327.6002.495.5002.553.7002.283.600-270.100-11%
-
Doprinosi na plaće975.200996.2001.120.7001.124.3001.052.600-71.700-6%
-
Amortizacija311.1001.495.0002.175.6001.670.1002.593.200+923.100+55%
-
Ostali troškovi2.538.7002.283.9002.720.4002.915.8003.574.900+659.100+23%
-
Vrijednosno usklađivanje0007.719.5009.329.200+1.609.700+21%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)0007.719.5009.329.200+1.609.700+21%
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi2.473.1007.653.6006.752.6004.875.7003.295.300-1.580.400-32%
-
Financijski rashodi938.400369.200451.200489.200773.000+283.800+58%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama938.400369.200451.20000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe0003.1006.500+3.400+110%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi000243.100407.500+164.400+68%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi000242.900359.000+116.100+48%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi00000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi0500000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja11.596.4007.787.1008.539.0009.965.3009.563.900-401.400-4%
-
Dobit prije oporezivanja11.596.4007.787.1008.539.0009.965.3009.563.900-401.400-4%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit2.409.9001.629.9001.852.7002.219.5001.892.400-327.100-15%
-
Dobit ili gubitak razdoblja9.186.4006.157.1006.686.3007.745.8007.671.600-74.200-1%
-
Dobit razdoblja9.186.4006.157.1006.686.3007.745.8007.671.600-74.200-1%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina446.9002.529.4003.134.8004.177.9004.988.700+810.800+19%
-
Nematerijalna imovina47.600358.400778.800792.400717.800-74.600-9%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava47.600101.600778.800792.400717.800-74.600-9%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi0256.800000--
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina399.3002.171.0001.951.4002.961.7003.848.700+887.000+30%
-
Zemljište00000--
-
Građevinski objekti141.700128.700115.700102.70089.700-13.000-13%
-
Postrojenja i oprema157.2001.640.6001.041.6002.326.0003.487.000+1.161.000+50%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina100.400381.800794.100533.100272.000-261.100-49%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu020.000000--
-
Materijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala materijalna imovina00000--
-
Ulaganje u nekretnine00000--
-
Dugotrajna financijska imovina00404.500423.800422.200-1.600-0%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00161.600161.600161.600--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično00242.900262.100260.600-1.500-1%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina00000--
-
Kratkotrajna imovina105.730.10097.792.100114.673.800117.763.800119.410.700+1.646.900+1%
-
Zalihe22.833.00020.456.50029.518.80028.616.30031.241.200+2.624.900+9%
-
Sirovine i materijal00000--
-
Proizvodnja u tijeku00000--
-
Gotovi proizvodi00000--
-
Trgovačka roba22.787.50020.424.00029.347.40028.155.20031.241.200+3.086.000+11%
-
Predujmovi za zalihe45.50032.500171.500461.2000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji00000--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja72.607.80060.134.00080.892.10082.434.10077.790.600-4.643.500-6%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika0065.700292.700222.200-70.500-24%
-
Potraživanja od kupaca72.538.80059.451.10080.698.30082.137.60077.558.200-4.579.400-6%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00000--
-
Potraživanja od države i drugih institucija68.000623.800116.600503.400+3.350+6700%
-
Ostala potraživanja1.00059.10011.6003.8006.800+3.000+79%
-
Kratkotrajna financijska imovina4.338.30013.189.400331.100313.700311.900-1.800-1%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe000302.300300.500-1.800-1%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00319.70000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično4.338.30013.189.40011.40011.40011.400--
-
Ostala financijska imovina00000--
-
Novac u banci i blagajni5.951.0004.012.2003.931.7006.399.60010.067.000+3.667.400+57%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi517.00026.90049.900118.200183.100+64.900+55%
-
Ukupna aktiva106.694.000100.348.300117.858.400122.059.800124.582.500+2.522.700+2%
-
Izvanbilančni zapisi19.0000000--
-
Kapital i rezerve45.622.90045.380.00046.566.30049.312.10053.383.600+4.071.500+8%
-
Temeljni (upisani) kapital14.420.00014.420.00014.420.00014.420.00014.420.000--
-
Kapitalne rezerve00000--
-
Rezerve iz dobiti00000--
-
Zakonske rezerve00000--
-
Rezerve za vlastite dionice00000--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)00000--
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve00000--
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak22.016.50024.802.90025.460.00027.146.30031.292.100+4.145.800+15%
-
Zadržana dobit22.016.50024.802.90025.460.00027.146.30031.292.100+4.145.800+15%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine9.186.4006.157.1006.686.3007.745.8007.671.600-74.200-1%
-
Dobit poslovne godine9.186.4006.157.1006.686.3007.745.8007.671.600-74.200-1%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze0344.8001.259.8008.303.6005.338.100-2.965.500-36%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0344.8001.259.800793.6001.338.100+544.500+69%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0007.510.0004.000.000-3.510.000-47%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze56.315.20054.608.80069.955.80064.394.70065.813.400+1.418.700+2%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0114.900458.100453.5001.450.800+997.300+220%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama00000--
-
Obveze za predujmove150.500155.90022.900570.10024.300-545.800-96%
-
Obveze prema dobavljačima55.021.50053.217.70069.168.40061.693.00063.549.700+1.856.700+3%
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima00000--
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja1.143.2001.120.300306.5001.678.100788.600-889.500-53%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu00000--
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze00000--
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja4.756.00014.70076.50049.50047.300-2.200-4%
-
Ukupno - pasiva106.694.000100.348.300117.858.400122.059.800124.582.500+2.522.700+2%
-
Izvanbilančni zapisi19.0000000--
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Broj zaposlenih36 34 32 34 34 --

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.88 1.79 1.64 1.83 1.81 -0,02-1%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.47 1.42 1.22 1.38 1.34 -0,04-3%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.11 0.07 0.06 0.10 0.15 +0,05+50%
Koeficijent financijske stabilnosti0.01 0.06 0.07 0.07 0.08 +0,01+14%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Koeficijent zaduženosti0.53 0.55 0.60 0.60 0.57 -0,03-5%
Koeficijent vlastitog financiranja0.43 0.45 0.40 0.40 0.43 +0,03+7%
Koeficijent financiranja1.23 1.21 1.53 1.47 1.33 -0,14-10%
Stupanj pokrića I102.08 17.94 14.85 11.80 10.70 -1,10-9%
Stupanj pokrića II102.08 18.08 15.26 13.79 11.77 -2,02-15%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Koeficijent obrta ukupne imovine1.15 1.17 1.18 1.27 1.20 -0,07-6%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine273.17 46.30 44.33 37.00 29.82 -7,18-19%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.15 1.20 1.21 1.31 1.25 -0,06-5%
Koeficijent obrta potraživanja1.67 1.93 1.70 1.87 1.91 +0,04+2%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.10 1.07 1.07 1.07 1.07 --
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.11 1.07 1.06 1.07 1.07 --
Ekonomičnost financiranja0.72 2.50 2.91 0.89 0.54 -0,35-39%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Neto marža profita7.52 %5.26 %4.81 %5.01 %5.16 %-+3%
Bruto marža profita9.50 %6.65 %6.14 %6.45 %6.43 %--0%
Neto rentabilnost imovine8.65 %6.14 %5.68 %6.35 %6.17 %--3%
Bruto rentabilnost imovine10.92 %7.76 %7.25 %8.17 %7.69 %--6%
Rentabilnost vlastitog kapitala25.42 %17.16 %18.34 %20.21 %17.92 %--11%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Broj dana plaćanja obveza207 215 228 189 207 +18,00+10%