MINERAL-SEKULINE d.o.o.

  • OIB:09378976276
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
  • Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016   
Ukupni prihodi203.700130.200901.200138.400
-
Poslovni prihodi203.700130.200901.200138.400
-
Prihodi od prodaje0101.90000
-
Ostali poslovni prihodi028.30000
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe0000
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)00066.400
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga0000
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe0000
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)00072.000
-
Financijski prihodi0000
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima0000
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama0000
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa0000
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0000
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima0000
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe0000
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0000
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0000
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova0000
-
Ostali prihodi s osnove kamata0000
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi0000
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine0000
-
Ostali financijski prihodi0000
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0000
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata0000
-
Izvanredni - ostali prihodi0000
-
Ukupni rashodi196.400463.100860.400161.800
-
Poslovni rashodi196.400451.200849.300161.800
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda0000
-
Materijalni troškovi0200.500071.200
-
Troškovi sirovina i materijala073.10007.400
-
Troškovi prodane robe0000
-
Ostali vanjski troškovi0127.400063.800
-
Troškovi osoblja0132.300057.100
-
Neto plaće i nadnice090.100039.700
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća023.50008.800
-
Doprinosi na plaće018.60008.500
-
Amortizacija010.70000
-
Ostali troškovi051.700033.600
-
Vrijednosno usklađivanje0000
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)0000
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)0000
-
Rezerviranja0000
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze0000
-
Rezerviranja za porezne obveze0000
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0000
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava0000
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima0000
-
Druga rezerviranja0000
-
Ostali poslovni rashodi056.00000
-
Financijski rashodi011.90011.1000
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima011.90000
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama0000
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0000
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe0000
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi0000
-
Tečajne razlike i drugi rashodi0000
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0000
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)0000
-
Ostali financijski rashodi0000
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0000
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata0000
-
Izvanredni - ostali rashodi0000
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja7.200-333.00040.800-23.400
-
Dobit prije oporezivanja0000
-
Gubitak prije oporezivanja0333.000023.400
-
Porez na dobit1.400000
-
Dobit ili gubitak razdoblja5.800-333.00040.800-23.400
-
Dobit razdoblja0000
-
Gubitak razdoblja0333.000023.400
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital0000
-
Dugotrajna imovina1.810.3001.799.6001.717.80090.800
-
Nematerijalna imovina0000
-
Izdaci za razvoj0000
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava0000
-
Goodwill0000
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine0000
-
Nematerijalna imovina u pripremi0000
-
Ostala nematerijalna imovina0000
-
Materijalna imovina1.810.3001.799.6001.717.80069.600
-
Zemljište0000
-
Građevinski objekti0000
-
Postrojenja i oprema01.662.700012.800
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina096.90000
-
Biološka imovina0000
-
Predujmovi za materijalnu imovinu040.00000
-
Materijalna imovina u pripremi0000
-
Ostala materijalna imovina0000
-
Ulaganje u nekretnine00056.900
-
Dugotrajna financijska imovina0000
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0000
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0000
-
Sudjelujući interesi (udjeli)0000
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0000
-
Ulaganja u vrijednosne papire0000
-
Dani zajmovi, depoziti i slično0000
-
Ostala dugotrajna financijska imovina0000
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela0000
-
Potraživanja0000
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika0000
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit0000
-
Ostala potraživanja0000
-
Odgođena porezna imovina00021.200
-
Kratkotrajna imovina1.702.0001.214.3001.047.30010.200
-
Zalihe570.700570.70003.200
-
Sirovine i materijal0000
-
Proizvodnja u tijeku0000
-
Gotovi proizvodi0000
-
Trgovačka roba0570.70003.200
-
Predujmovi za zalihe0000
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji0000
-
Biološka imovina0000
-
Potraživanja1.129.400643.7001.047.300400
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika0000
-
Potraživanja od kupaca0633.00000
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika0000
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika0000
-
Potraživanja od države i drugih institucija010.70000
-
Ostala potraživanja000400
-
Kratkotrajna financijska imovina0006.400
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0000
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0000
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0000
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Sudjelujući interesi (udjeli)0000
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0000
-
Ulaganja u vrijednosne papire0000
-
Dani zajmovi, depoziti i slično0006.400
-
Ostala financijska imovina0000
-
Novac u banci i blagajni2.000020200
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi00266.6000
-
Ukupna aktiva3.512.3003.013.9003.031.700101.000
-
Izvanbilančni zapisi05.088.0005.088.0000
-
Kapital i rezerve318.200-14.80026.000-46.600
-
Temeljni (upisani) kapital20.00020.00020.000100
-
Kapitalne rezerve0000
-
Rezerve iz dobiti0000
-
Zakonske rezerve0000
-
Rezerve za vlastite dionice0000
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)0000
-
Statutarne rezerve0000
-
Ostale rezerve0000
-
Revalorizacijske rezerve0000
-
Rezerve fer vrijednosti0000
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju0000
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova0000
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu0000
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak292.400298.200-34.800-23.400
-
Zadržana dobit0298.20000
-
Preneseni gubitak00023.400
-
Dobit ili gubitak poslovne godine5.800-333.00040.800-23.400
-
Dobit poslovne godine0000
-
Gubitak poslovne godine0333.000023.400
-
Manjinski interes0000
-
Rezerviranja0000
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze0000
-
Rezerviranja za porezne obveze0000
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0000
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava0000
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima0000
-
Druga rezerviranja0000
-
Dugoročne obveze1.067.4001.041.9001.070.500120.900
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima0000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0000
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0265.00000
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0776.90000
-
Obveze za predujmove0000
-
Obveze prema dobavljačima000120.900
-
Obveze po vrijednosnim papirima0000
-
Ostale dugoročne obveze0000
-
Odgođena porezna obveza0000
-
Kratkoročne obveze2.126.7001.986.7001.935.20026.800
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima0000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0119.80000
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0000
-
Obveze za predujmove0000
-
Obveze prema dobavljačima0933.70000
-
Obveze po vrijednosnim papirima0000
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0000
-
Obveze prema zaposlenicima0328.40007.600
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja0538.900019.200
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu0000
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0000
-
Ostale kratkoročne obveze066.00000
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja0000
-
Ukupno - pasiva3.512.3003.013.9003.031.700101.000
-
Izvanbilančni zapisi05.088.0005.088.0000
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Broj zaposlenih-2 2 2

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Koeficijent tekuće likvidnosti0.80 0.61 0.54 0.38
Koeficijent ubrzane likvidnosti0.53 0.32 0.54 0.26
Koeficijent trenutne likvidnosti0.00 0.00 0.00 0.01
Koeficijent financijske stabilnosti1.31 1.75 1.57 1.22

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Koeficijent zaduženosti0.91 1.00 1.09 1.46
Koeficijent vlastitog financiranja0.09 0.00 0.01 -0.46
Koeficijent financiranja10.04 -115.43 -
Stupanj pokrića I0.18 -0.01 0.02 -0.51
Stupanj pokrića II0.77 0.57 0.64 0.82

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.06 0.04 0.33 1.37
Koeficijent obrta dugotrajne imovine0.11 0.07 0.52 1.52
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine0.12 0.11 0.86 13.54
Koeficijent obrta potraživanja0.18 0.20 0.86 364.26

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.04 0.28 1.05 0.86
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.04 0.29 1.06 0.86
Ekonomičnost financiranja-0.00 0.00 -

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Neto marža profita2.85 %-255.81 %4.53 %-16.88 %
Bruto marža profita3.56 %-255.81 %4.53 %-16.88 %
Neto rentabilnost imovine0.17 %-11.05 %1.48 %-23.13 %
Bruto rentabilnost imovine0.21 %-11.05 %1.48 %-23.13 %
Rentabilnost vlastitog kapitala2.28 %-156.66 %-

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2013201420152016  
Broj dana plaćanja obveza-1,700 -620