MINERAL-SEKULINE d.o.o.

  • OIB:09378976276
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
  • Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016   
Ukupni prihodi138.400
-
Poslovni prihodi138.400
-
Prihodi od prodaje0
-
Ostali poslovni prihodi0
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe0
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)66.400
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga0
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe0
-
Ostali poslovni prihodi72.000
-
Financijski prihodi0
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima0
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama0
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa0
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima0
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe0
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova0
-
Ostali prihodi s osnove kamata0
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi0
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine0
-
Ostali financijski prihodi0
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata0
-
Izvanredni - ostali prihodi0
-
Ukupni rashodi161.800
-
Poslovni rashodi161.800
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda0
-
Materijalni troškovi71.200
-
Troškovi sirovina i materijala7.400
-
Troškovi prodane robe0
-
Ostali vanjski troškovi63.800
-
Troškovi osoblja57.100
-
Neto plaće i nadnice39.700
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća8.800
-
Doprinosi na plaće8.500
-
Amortizacija0
-
Ostali troškovi33.600
-
Vrijednosna usklađenja0
-
dugotrajne imovine osim financijske imovine0
-
kratkotrajne imovine osim financijske imovine0
-
Rezerviranja0
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze0
-
Rezerviranja za porezne obveze0
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava0
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima0
-
Druga rezerviranja0
-
Ostali poslovni rashodi0
-
Financijski rashodi0
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe0
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama0
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe0
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi0
-
Tečajne razlike i drugi rashodi0
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)0
-
Ostali financijski rashodi0
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata0
-
Izvanredni - ostali rashodi0
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja-23.400
-
Dobit prije oporezivanja0
-
Gubitak prije oporezivanja23.400
-
Porez na dobit0
-
Dobit ili gubitak razdoblja-23.400
-
Dobit razdoblja0
-
Gubitak razdoblja23.400
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital0
-
Dugotrajna imovina90.800
-
Nematerijalna imovina0
-
Izdaci za razvoj0
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava0
-
Goodwill0
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine0
-
Nematerijalna imovina u pripremi0
-
Ostala nematerijalna imovina0
-
Materijalna imovina69.600
-
Zemljište0
-
Građevinski objekti0
-
Postrojenja i oprema12.800
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina0
-
Biološka imovina0
-
Predujmovi za materijalnu imovinu0
-
Materijalna imovina u pripremi0
-
Ostala materijalna imovina0
-
Ulaganje u nekretnine56.900
-
Dugotrajna financijska imovina0
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe0
-
Sudjelujući interesi (udjeli)0
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u vrijednosne papire0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično0
-
Ostala dugotrajna financijska imovina0
-
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela0
-
Potraživanja0
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe0
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Potraživanja od kupaca0
-
Ostala potraživanja0
-
Odgođena porezna imovina21.200
-
Kratkotrajna imovina10.200
-
Zalihe3.200
-
Sirovine i materijal0
-
Proizvodnja u tijeku0
-
Gotovi proizvodi0
-
Trgovačka roba3.200
-
Predujmovi za zalihe0
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji0
-
Biološka imovina0
-
Potraživanja400
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe0
-
Potraživanja od kupaca0
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika0
-
Potraživanja od države i drugih institucija0
-
Ostala potraživanja400
-
Kratkotrajna financijska imovina6.400
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe0
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Sudjelujući interesi (udjeli)0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u vrijednosne papire0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično6.400
-
Ostala financijska imovina0
-
Novac u banci i blagajni200
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi0
-
Ukupna aktiva101.000
-
Izvanbilančni zapisi0
-
Kapital i rezerve-46.600
-
Temeljni (upisani) kapital100
-
Kapitalne rezerve0
-
Rezerve iz dobiti0
-
Zakonske rezerve0
-
Rezerve za vlastite dionice0
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)0
-
Statutarne rezerve0
-
Ostale rezerve0
-
Revalorizacijske rezerve0
-
Rezerve fer vrijednosti0
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju0
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova0
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu0
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak-23.400
-
Zadržana dobit0
-
Preneseni gubitak23.400
-
Dobit ili gubitak poslovne godine-23.400
-
Dobit poslovne godine0
-
Gubitak poslovne godine23.400
-
Manjinski interes0
-
Rezerviranja0
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze0
-
Rezerviranja za porezne obveze0
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava0
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima0
-
Druga rezerviranja0
-
Dugoročne obveze120.900
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0
-
Obveze za predujmove0
-
Obveze prema dobavljačima120.900
-
Obveze po vrijednosnim papirima0
-
Ostale dugoročne obveze0
-
Odgođena porezna obveza0
-
Kratkoročne obveze26.800
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0
-
Obveze za predujmove0
-
Obveze prema dobavljačima0
-
Obveze po vrijednosnim papirima0
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Obveze prema zaposlenicima7.600
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja19.200
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu0
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0
-
Ostale kratkoročne obveze0
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja0
-
Ukupno - pasiva101.000
-
Izvanbilančni zapisi0
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Broj zaposlenih2

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Koeficijent tekuće likvidnosti0.38
Koeficijent ubrzane likvidnosti0.26
Koeficijent trenutne likvidnosti0.01
Koeficijent financijske stabilnosti1.22

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Koeficijent zaduženosti1.46
Koeficijent vlastitog financiranja-0.46
Koeficijent financiranja-
Stupanj pokrića I-0.51
Stupanj pokrića II0.82

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Koeficijent obrta ukupne imovine1.37
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.52
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine13.54
Koeficijent obrta potraživanja364.26

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0.86
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)0.86
Ekonomičnost financiranja-

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Neto marža profita-16.88 %
Bruto marža profita-16.88 %
Neto rentabilnost imovine-23.13 %
Bruto rentabilnost imovine-23.13 %
Rentabilnost vlastitog kapitala-

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2016  
Broj dana plaćanja obveza620