Vlasnik: ADAMOVIĆ SAŠA

MB:

92363695

  

Glavna djelatnost:

E3811 Skupljanje neopasnog otpada