PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

06.07.2021.
Rješenje promjena člana nadzornog odbora

Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene člana nadzornog odbora po prijedlogu predlagatelja PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Koprivnica, A.Starčevića 32, 05.07.2021. godine

riješio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena člana nadzornog odbora subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnica, A.Starčevića 32, u registarski uložak s MBS 010006549, OIB 18928523252, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.