PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

24.03.2020.
Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 23. ožujka 2020. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V
ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 30. travnja 2020. (četvrtak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;

2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini;

3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu;

4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva za 2019. godinu;

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;

6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva;

7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 220,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 23. travnja 2020. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 23. travnja 2020. u 16,00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

V. U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:
- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
- preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:
- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VI. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne zgrade radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 30. ožujka 2020.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 15. travnja 2020. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva najmanje jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 30. travnja 2020. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 29. svibnja 2020. u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.podravka.hr).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini objavljeno je na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu

I.
Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2019. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 145.189.103,67 kn.

II.
Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu iz točke I. ovog Prijedloga Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 7.259.455,18 kn za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 73.849.621,49 kn za unos u ostale rezerve,
- iznos od 64.080.027,00 kn u zadržanu (neraspoređenu) dobit Društva.

Ad 4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva za 2019. godinu

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2019. godini.

Ad 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 6) Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva

I.
Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake PODR-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja,

2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,

3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,

4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,

5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.


II.
Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.


Ad 7) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu i utvrđenju naknade za rad

I.
U skladu s preporukom Revizorskog odbora Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njezinih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2020. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo:

ERNST &YOUNG d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50.

II.
Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.PODRAVKA d.d.
Koprivnica