PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

03.05.2022.
Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V
ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.


I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 14. lipnja 2022. (utorak) u 12,00 sati u dvorani Doma mladih Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 10.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;

2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2021. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;

3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu;

4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu;

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu;

6. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka;

7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021. godini;

8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 220,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 7. lipnja 2022. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 7. lipnja 2022. godine prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

V. U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:
- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
- preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:
- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VI. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u Koprivnici, Opatička 5, I. kat, radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 14. svibnja 2022.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 30. svibnja 2022. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu u dvoranu Doma mladih Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 10 najmanje jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 14. lipnja 2022. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 28. lipnja 2022. u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2021. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.podravka.hr).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini objavljeno je na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu

I.
Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2021. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 245.103.764,63 kn.

II.
Ostvarena neto dobit Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:
- iznos od 12.255.188,23 kn za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 116.424.288,20 kn u ostale rezerve.

III.
Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 13,00 kn (trinaest kuna) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. srpnja 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date).
Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 13. srpnja 2022. godine (ex date).
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12. kolovoza 2022. godine (dan isplate - payment date).

IV.
Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove Odluke, preostali dio neto dobiti zadržava se u zadržanoj dobiti.

Ad 4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2021. godini.

Ad 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Ad 6) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka;

Odobrava se Politika primitaka koja je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad 7) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021. godini;

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2021. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad 8) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

I.
Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. gospodin Ivan Ostojić iz Zagreba, Zavrtnica 28, OIB: 56672705385 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. s danom 30. lipnja 2022. godine.

II.
Utvrđuje se da s danom 7. rujna 2022. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.:
1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
2. Luka Burilović, dr. sc. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
3. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281 i
4. Dajana Milodanović, struč. spec. oec. iz Đurđevca, Ivana Gorana Kovačića 6, OIB: 63554610682.

III.
Za članove Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabiru se:
1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
2. Damir Grbavac, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796.

IV.
Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Damir Grbavac bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 1. srpnja 2022. godine.
Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Petar Miladin bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Ad 9) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu i utvrđenju naknade za rad

I.
U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2022. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo:

ERNST &YOUNG d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50.

II.
Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.


PODRAVKA d.d.
Koprivnica