MINERAL-SEKULINE d.o.o.

  • OIB:09378976276
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
  • Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016   
Ukupni prihodi901.200138.400
-
Poslovni prihodi901.200138.400
-
Prihodi od prodaje00
-
Ostali poslovni prihodi00
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe00
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)066.400
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)072.000
-
Financijski prihodi00
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00
-
Ostali prihodi s osnove kamata00
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi00
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine00
-
Ostali financijski prihodi00
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00
-
Izvanredni - ostali prihodi00
-
Ukupni rashodi860.400161.800
-
Poslovni rashodi849.300161.800
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda00
-
Materijalni troškovi071.200
-
Troškovi sirovina i materijala07.400
-
Troškovi prodane robe00
-
Ostali vanjski troškovi063.800
-
Troškovi osoblja057.100
-
Neto plaće i nadnice039.700
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća08.800
-
Doprinosi na plaće08.500
-
Amortizacija00
-
Ostali troškovi033.600
-
Vrijednosno usklađivanje00
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)00
-
Rezerviranja00
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00
-
Rezerviranja za porezne obveze00
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00
-
Druga rezerviranja00
-
Ostali poslovni rashodi00
-
Financijski rashodi11.1000
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima00
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe00
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi00
-
Tečajne razlike i drugi rashodi00
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00
-
Ostali financijski rashodi00
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00
-
Izvanredni - ostali rashodi00
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja40.800-23.400
-
Dobit prije oporezivanja00
-
Gubitak prije oporezivanja023.400
-
Porez na dobit00
-
Dobit ili gubitak razdoblja40.800-23.400
-
Dobit razdoblja00
-
Gubitak razdoblja023.400
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00
-
Dugotrajna imovina1.717.80090.800
-
Nematerijalna imovina00
-
Izdaci za razvoj00
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava00
-
Goodwill00
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00
-
Nematerijalna imovina u pripremi00
-
Ostala nematerijalna imovina00
-
Materijalna imovina1.717.80069.600
-
Zemljište00
-
Građevinski objekti00
-
Postrojenja i oprema012.800
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina00
-
Biološka imovina00
-
Predujmovi za materijalnu imovinu00
-
Materijalna imovina u pripremi00
-
Ostala materijalna imovina00
-
Ulaganje u nekretnine056.900
-
Dugotrajna financijska imovina00
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00
-
Ulaganja u vrijednosne papire00
-
Dani zajmovi, depoziti i slično00
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00
-
Potraživanja00
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00
-
Ostala potraživanja00
-
Odgođena porezna imovina021.200
-
Kratkotrajna imovina1.047.30010.200
-
Zalihe03.200
-
Sirovine i materijal00
-
Proizvodnja u tijeku00
-
Gotovi proizvodi00
-
Trgovačka roba03.200
-
Predujmovi za zalihe00
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji00
-
Biološka imovina00
-
Potraživanja1.047.300400
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00
-
Potraživanja od kupaca00
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00
-
Potraživanja od države i drugih institucija00
-
Ostala potraživanja0400
-
Kratkotrajna financijska imovina06.400
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00
-
Ulaganja u vrijednosne papire00
-
Dani zajmovi, depoziti i slično06.400
-
Ostala financijska imovina00
-
Novac u banci i blagajni20200
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi266.6000
-
Ukupna aktiva3.031.700101.000
-
Izvanbilančni zapisi5.088.0000
-
Kapital i rezerve26.000-46.600
-
Temeljni (upisani) kapital20.000100
-
Kapitalne rezerve00
-
Rezerve iz dobiti00
-
Zakonske rezerve00
-
Rezerve za vlastite dionice00
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)00
-
Statutarne rezerve00
-
Ostale rezerve00
-
Revalorizacijske rezerve00
-
Rezerve fer vrijednosti00
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak-34.800-23.400
-
Zadržana dobit00
-
Preneseni gubitak023.400
-
Dobit ili gubitak poslovne godine40.800-23.400
-
Dobit poslovne godine00
-
Gubitak poslovne godine023.400
-
Manjinski interes00
-
Rezerviranja00
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00
-
Rezerviranja za porezne obveze00
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00
-
Druga rezerviranja00
-
Dugoročne obveze1.070.500120.900
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama00
-
Obveze za predujmove00
-
Obveze prema dobavljačima0120.900
-
Obveze po vrijednosnim papirima00
-
Ostale dugoročne obveze00
-
Odgođena porezna obveza00
-
Kratkoročne obveze1.935.20026.800
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama00
-
Obveze za predujmove00
-
Obveze prema dobavljačima00
-
Obveze po vrijednosnim papirima00
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00
-
Obveze prema zaposlenicima07.600
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja019.200
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu00
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00
-
Ostale kratkoročne obveze00
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja00
-
Ukupno - pasiva3.031.700101.000
-
Izvanbilančni zapisi5.088.0000
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Broj zaposlenih2 2

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Koeficijent tekuće likvidnosti0.54 0.38
Koeficijent ubrzane likvidnosti0.54 0.26
Koeficijent trenutne likvidnosti0.00 0.01
Koeficijent financijske stabilnosti1.57 1.22

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Koeficijent zaduženosti1.09 1.46
Koeficijent vlastitog financiranja0.01 -0.46
Koeficijent financiranja115.43 -
Stupanj pokrića I0.02 -0.51
Stupanj pokrića II0.64 0.82

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.33 1.37
Koeficijent obrta dugotrajne imovine0.52 1.52
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine0.86 13.54
Koeficijent obrta potraživanja0.86 364.26

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.05 0.86
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.06 0.86
Ekonomičnost financiranja0.00 -

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Neto marža profita4.53 %-16.88 %
Bruto marža profita4.53 %-16.88 %
Neto rentabilnost imovine1.48 %-23.13 %
Bruto rentabilnost imovine1.48 %-23.13 %
Rentabilnost vlastitog kapitala156.66 %-

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016  
Broj dana plaćanja obveza-620