MINERAL-SEKULINE d.o.o.

  • OIB:09378976276
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
  • Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana

Valuta: EUR

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022   
Ukupni prihodi35.400
-
Poslovni prihodi35.400
-
Prihodi od prodaje0
-
Ostali poslovni prihodi0
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe0
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)0
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga0
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe0
-
Ostali poslovni prihodi35.400
-
Financijski prihodi0
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima0
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama0
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa0
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima0
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe0
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova0
-
Ostali prihodi s osnove kamata0
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi0
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine0
-
Ostali financijski prihodi0
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata0
-
Izvanredni - ostali prihodi0
-
Ukupni rashodi2.200
-
Poslovni rashodi2.200
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda0
-
Materijalni troškovi200
-
Troškovi sirovina i materijala60
-
Troškovi prodane robe0
-
Ostali vanjski troškovi200
-
Troškovi osoblja0
-
Neto plaće i nadnice0
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća0
-
Doprinosi na plaće0
-
Amortizacija2.000
-
Ostali troškovi0
-
Vrijednosna usklađenja0
-
dugotrajne imovine osim financijske imovine0
-
kratkotrajne imovine osim financijske imovine0
-
Rezerviranja0
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze0
-
Rezerviranja za porezne obveze0
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava0
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima0
-
Druga rezerviranja0
-
Ostali poslovni rashodi0
-
Financijski rashodi9
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe0
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama0
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe0
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi9
-
Tečajne razlike i drugi rashodi0
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)0
-
Ostali financijski rashodi0
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata0
-
Izvanredni - ostali rashodi0
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja33.200
-
Dobit prije oporezivanja33.200
-
Gubitak prije oporezivanja0
-
Porez na dobit0
-
Dobit ili gubitak razdoblja33.200
-
Dobit razdoblja33.200
-
Gubitak razdoblja0
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital0
-
Dugotrajna imovina166.700
-
Nematerijalna imovina0
-
Izdaci za razvoj0
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava0
-
Goodwill0
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine0
-
Nematerijalna imovina u pripremi0
-
Ostala nematerijalna imovina0
-
Materijalna imovina166.700
-
Zemljište0
-
Građevinski objekti0
-
Postrojenja i oprema159.100
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina2.200
-
Biološka imovina0
-
Predujmovi za materijalnu imovinu5.300
-
Materijalna imovina u pripremi0
-
Ostala materijalna imovina0
-
Ulaganje u nekretnine0
-
Dugotrajna financijska imovina0
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe0
-
Sudjelujući interesi (udjeli)0
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u vrijednosne papire0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično0
-
Ostala dugotrajna financijska imovina0
-
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela0
-
Potraživanja0
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe0
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Potraživanja od kupaca0
-
Ostala potraživanja0
-
Odgođena porezna imovina0
-
Kratkotrajna imovina65.400
-
Zalihe0
-
Sirovine i materijal0
-
Proizvodnja u tijeku0
-
Gotovi proizvodi0
-
Trgovačka roba0
-
Predujmovi za zalihe0
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji0
-
Biološka imovina0
-
Potraživanja65.400
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe0
-
Potraživanja od kupaca64.000
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika0
-
Potraživanja od države i drugih institucija1.400
-
Ostala potraživanja0
-
Kratkotrajna financijska imovina0
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe0
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe0
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Sudjelujući interesi (udjeli)0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Ulaganja u vrijednosne papire0
-
Dani zajmovi, depoziti i slično0
-
Ostala financijska imovina0
-
Novac u banci i blagajni0
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi63.200
-
Ukupna aktiva295.300
-
Izvanbilančni zapisi0
-
Kapital i rezerve22.000
-
Temeljni (upisani) kapital2.700
-
Kapitalne rezerve0
-
Rezerve iz dobiti0
-
Zakonske rezerve0
-
Rezerve za vlastite dionice0
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)0
-
Statutarne rezerve0
-
Ostale rezerve0
-
Revalorizacijske rezerve0
-
Rezerve fer vrijednosti0
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju0
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova0
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu0
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak-13.900
-
Zadržana dobit0
-
Preneseni gubitak13.900
-
Dobit ili gubitak poslovne godine33.200
-
Dobit poslovne godine33.200
-
Gubitak poslovne godine0
-
Manjinski interes0
-
Rezerviranja0
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze0
-
Rezerviranja za porezne obveze0
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava0
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima0
-
Druga rezerviranja0
-
Dugoročne obveze103.100
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom103.100
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0
-
Obveze za predujmove0
-
Obveze prema dobavljačima0
-
Obveze po vrijednosnim papirima0
-
Ostale dugoročne obveze0
-
Odgođena porezna obveza0
-
Kratkoročne obveze170.200
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0
-
Obveze za predujmove0
-
Obveze prema dobavljačima95.900
-
Obveze po vrijednosnim papirima0
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom0
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0
-
Obveze prema zaposlenicima12.500
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja57.000
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu0
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0
-
Ostale kratkoročne obveze4.800
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja0
-
Ukupno - pasiva295.300
-
Izvanbilančni zapisi0
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Broj zaposlenih-

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Koeficijent tekuće likvidnosti0.38
Koeficijent ubrzane likvidnosti0.38
Koeficijent trenutne likvidnosti0.00
Koeficijent financijske stabilnosti1.33

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Koeficijent zaduženosti1.18
Koeficijent vlastitog financiranja0.09
Koeficijent financiranja12.44
Stupanj pokrića I0.13
Stupanj pokrića II0.75

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.15
Koeficijent obrta dugotrajne imovine0.21
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine0.54
Koeficijent obrta potraživanja0.54

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja16.11
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)16.17
Ekonomičnost financiranja0.00

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Neto marža profita93.79 %
Bruto marža profita93.79 %
Neto rentabilnost imovine14.31 %
Bruto rentabilnost imovine14.31 %
Rentabilnost vlastitog kapitala151.11 %

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv2022  
Broj dana plaćanja obveza155,929