MINERAL-SEKULINE d.o.o.

  • OIB:09378976276
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
  • Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016   
Ukupni prihodi473.100203.700130.200901.200138.400-762.800-85%
-
Poslovni prihodi471.800203.700130.200901.200138.400-762.800-85%
-
Prihodi od prodaje00101.90000--
-
Ostali poslovni prihodi0028.30000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)000066.400--
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)000072.000--
-
Financijski prihodi00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata00000--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi00000--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine00000--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi1.2000000--
-
Ukupni rashodi465.500196.400463.100860.400161.800-698.600-81%
-
Poslovni rashodi465.500196.400451.200849.300161.800-687.500-81%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda00000--
-
Materijalni troškovi00200.500071.200--
-
Troškovi sirovina i materijala0073.10007.400--
-
Troškovi prodane robe00000--
-
Ostali vanjski troškovi00127.400063.800--
-
Troškovi osoblja00132.300057.100--
-
Neto plaće i nadnice0090.100039.700--
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća0023.50008.800--
-
Doprinosi na plaće0018.60008.500--
-
Amortizacija0010.70000--
-
Ostali troškovi0051.700033.600--
-
Vrijednosno usklađivanje00000--
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)00000--
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi0056.00000--
-
Financijski rashodi0011.90011.1000--
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima0011.90000--
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi00000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja7.5007.200-333.00040.800-23.400-64.200-157%
-
Dobit prije oporezivanja00000--
-
Gubitak prije oporezivanja00333.000023.400--
-
Porez na dobit1.5001.400000--
-
Dobit ili gubitak razdoblja6.0005.800-333.00040.800-23.400-64.200-157%
-
Dobit razdoblja00000--
-
Gubitak razdoblja00333.000023.400--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.802.9001.810.3001.799.6001.717.80090.800-1.627.000-95%
-
Nematerijalna imovina00000--
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava00000--
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina1.802.9001.810.3001.799.6001.717.80069.600-1.648.200-96%
-
Zemljište00000--
-
Građevinski objekti00000--
-
Postrojenja i oprema001.662.700012.800--
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina0096.90000--
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu0040.00000--
-
Materijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala materijalna imovina00000--
-
Ulaganje u nekretnine000056.900--
-
Dugotrajna financijska imovina00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično00000--
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina000021.200--
-
Kratkotrajna imovina1.707.5001.702.0001.214.3001.047.30010.200-1.037.100-99%
-
Zalihe577.600570.700570.70003.200--
-
Sirovine i materijal00000--
-
Proizvodnja u tijeku00000--
-
Gotovi proizvodi00000--
-
Trgovačka roba00570.70003.200--
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji00000--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja1.129.8001.129.400643.7001.047.300400-1.046.900-100%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od kupaca00633.00000--
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00000--
-
Potraživanja od države i drugih institucija0010.70000--
-
Ostala potraživanja0000400--
-
Kratkotrajna financijska imovina00006.400--
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično00006.400--
-
Ostala financijska imovina00000--
-
Novac u banci i blagajni02.000020200+180+900%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi000266.6000--
-
Ukupna aktiva3.510.4003.512.3003.013.9003.031.700101.000-2.930.700-97%
-
Izvanbilančni zapisi005.088.0005.088.0000--
-
Kapital i rezerve312.400318.200-14.80026.000-46.600-72.600-279%
-
Temeljni (upisani) kapital20.00020.00020.00020.000100-19.900-100%
-
Kapitalne rezerve00000--
-
Rezerve iz dobiti00000--
-
Zakonske rezerve00000--
-
Rezerve za vlastite dionice00000--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)00000--
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve00000--
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak286.400292.400298.200-34.800-23.400+11.400+33%
-
Zadržana dobit00298.20000--
-
Preneseni gubitak000023.400--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine6.0005.800-333.00040.800-23.400-64.200-157%
-
Dobit poslovne godine00000--
-
Gubitak poslovne godine00333.000023.400--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze1.067.4001.067.4001.041.9001.070.500120.900-949.600-89%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00265.00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama00776.90000--
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima0000120.900--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze2.130.6002.126.7001.986.7001.935.20026.800-1.908.400-99%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00119.80000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama00000--
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00933.70000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima00328.40007.600--
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja00538.900019.200--
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu00000--
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze0066.00000--
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja00000--
-
Ukupno - pasiva3.510.4003.512.3003.013.9003.031.700101.000-2.930.700-97%
-
Izvanbilančni zapisi005.088.0005.088.0000--
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Broj zaposlenih--2 2 2 --

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent tekuće likvidnosti0.80 0.80 0.61 0.54 0.38 -0,16-30%
Koeficijent ubrzane likvidnosti0.53 0.53 0.32 0.54 0.26 -0,28-52%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 --
Koeficijent financijske stabilnosti1.31 1.31 1.75 1.57 1.22 -0,35-22%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent zaduženosti0.91 0.91 1.00 1.09 1.46 +0,37+34%
Koeficijent vlastitog financiranja0.09 0.09 0.00 0.01 -0.46 -0,47-4700%
Koeficijent financiranja10.24 10.04 -115.43 ---
Stupanj pokrića I0.17 0.18 -0.01 0.02 -0.51 -0,53-2650%
Stupanj pokrića II0.77 0.77 0.57 0.64 0.82 +0,18+28%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.13 0.06 0.04 0.33 1.37 +1,04+315%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine0.26 0.11 0.07 0.52 1.52 +1,00+192%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine0.28 0.12 0.11 0.86 13.54 +12,68+1474%
Koeficijent obrta potraživanja0.42 0.18 0.20 0.86 364.26 +363,40+42256%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.02 1.04 0.28 1.05 0.86 -0,19-18%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.01 1.04 0.29 1.06 0.86 -0,20-19%
Ekonomičnost financiranja--0.00 0.00 ---

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Neto marža profita1.27 %2.85 %-255.81 %4.53 %-16.88 %--473%
Bruto marža profita1.59 %3.56 %-255.81 %4.53 %-16.88 %--473%
Neto rentabilnost imovine0.17 %0.17 %-11.05 %1.48 %-23.13 %--1663%
Bruto rentabilnost imovine0.21 %0.21 %-11.05 %1.48 %-23.13 %--1663%
Rentabilnost vlastitog kapitala2.40 %2.28 %-156.66 %---

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Broj dana plaćanja obveza--1,700 -620 --