MINERAL-SEKULINE d.o.o.

  • OIB:09378976276
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
  • Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016   
Ukupni prihodi130.200901.200138.400
-
Poslovni prihodi130.200901.200138.400
-
Prihodi od prodaje101.90000
-
Ostali poslovni prihodi28.30000
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe000
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)0066.400
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga000
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe000
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)0072.000
-
Financijski prihodi000
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima000
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama000
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa000
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe000
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima000
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe000
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe000
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe000
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova000
-
Ostali prihodi s osnove kamata000
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi000
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine000
-
Ostali financijski prihodi000
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika000
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata000
-
Izvanredni - ostali prihodi000
-
Ukupni rashodi463.100860.400161.800
-
Poslovni rashodi451.200849.300161.800
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda000
-
Materijalni troškovi200.500071.200
-
Troškovi sirovina i materijala73.10007.400
-
Troškovi prodane robe000
-
Ostali vanjski troškovi127.400063.800
-
Troškovi osoblja132.300057.100
-
Neto plaće i nadnice90.100039.700
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća23.50008.800
-
Doprinosi na plaće18.60008.500
-
Amortizacija10.70000
-
Ostali troškovi51.700033.600
-
Vrijednosno usklađivanje000
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)000
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)000
-
Rezerviranja000
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze000
-
Rezerviranja za porezne obveze000
-
Rezerviranja za započete sudske sporove000
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava000
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima000
-
Druga rezerviranja000
-
Ostali poslovni rashodi56.00000
-
Financijski rashodi11.90011.1000
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima11.90000
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama000
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine000
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe000
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi000
-
Tečajne razlike i drugi rashodi000
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine000
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)000
-
Ostali financijski rashodi000
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika000
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata000
-
Izvanredni - ostali rashodi000
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja-333.00040.800-23.400
-
Dobit prije oporezivanja000
-
Gubitak prije oporezivanja333.000023.400
-
Porez na dobit000
-
Dobit ili gubitak razdoblja-333.00040.800-23.400
-
Dobit razdoblja000
-
Gubitak razdoblja333.000023.400
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital000
-
Dugotrajna imovina1.799.6001.717.80090.800
-
Nematerijalna imovina000
-
Izdaci za razvoj000
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava000
-
Goodwill000
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine000
-
Nematerijalna imovina u pripremi000
-
Ostala nematerijalna imovina000
-
Materijalna imovina1.799.6001.717.80069.600
-
Zemljište000
-
Građevinski objekti000
-
Postrojenja i oprema1.662.700012.800
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina96.90000
-
Biološka imovina000
-
Predujmovi za materijalnu imovinu40.00000
-
Materijalna imovina u pripremi000
-
Ostala materijalna imovina000
-
Ulaganje u nekretnine0056.900
-
Dugotrajna financijska imovina000
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe000
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima000
-
Sudjelujući interesi (udjeli)000
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi000
-
Ulaganja u vrijednosne papire000
-
Dani zajmovi, depoziti i slično000
-
Ostala dugotrajna financijska imovina000
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela000
-
Potraživanja000
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika000
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit000
-
Ostala potraživanja000
-
Odgođena porezna imovina0021.200
-
Kratkotrajna imovina1.214.3001.047.30010.200
-
Zalihe570.70003.200
-
Sirovine i materijal000
-
Proizvodnja u tijeku000
-
Gotovi proizvodi000
-
Trgovačka roba570.70003.200
-
Predujmovi za zalihe000
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji000
-
Biološka imovina000
-
Potraživanja643.7001.047.300400
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika000
-
Potraživanja od kupaca633.00000
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika000
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika000
-
Potraživanja od države i drugih institucija10.70000
-
Ostala potraživanja00400
-
Kratkotrajna financijska imovina006.400
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe000
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika000
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima000
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Sudjelujući interesi (udjeli)000
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi000
-
Ulaganja u vrijednosne papire000
-
Dani zajmovi, depoziti i slično006.400
-
Ostala financijska imovina000
-
Novac u banci i blagajni020200
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi0266.6000
-
Ukupna aktiva3.013.9003.031.700101.000
-
Izvanbilančni zapisi5.088.0005.088.0000
-
Kapital i rezerve-14.80026.000-46.600
-
Temeljni (upisani) kapital20.00020.000100
-
Kapitalne rezerve000
-
Rezerve iz dobiti000
-
Zakonske rezerve000
-
Rezerve za vlastite dionice000
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)000
-
Statutarne rezerve000
-
Ostale rezerve000
-
Revalorizacijske rezerve000
-
Rezerve fer vrijednosti000
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju000
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova000
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu000
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak298.200-34.800-23.400
-
Zadržana dobit298.20000
-
Preneseni gubitak0023.400
-
Dobit ili gubitak poslovne godine-333.00040.800-23.400
-
Dobit poslovne godine000
-
Gubitak poslovne godine333.000023.400
-
Manjinski interes000
-
Rezerviranja000
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze000
-
Rezerviranja za porezne obveze000
-
Rezerviranja za započete sudske sporove000
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava000
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima000
-
Druga rezerviranja000
-
Dugoročne obveze1.041.9001.070.500120.900
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe000
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično265.00000
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama776.90000
-
Obveze za predujmove000
-
Obveze prema dobavljačima00120.900
-
Obveze po vrijednosnim papirima000
-
Ostale dugoročne obveze000
-
Odgođena porezna obveza000
-
Kratkoročne obveze1.986.7001.935.20026.800
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično119.80000
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama000
-
Obveze za predujmove000
-
Obveze prema dobavljačima933.70000
-
Obveze po vrijednosnim papirima000
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi000
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom000
-
Obveze prema zaposlenicima328.40007.600
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja538.900019.200
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu000
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji000
-
Ostale kratkoročne obveze66.00000
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja000
-
Ukupno - pasiva3.013.9003.031.700101.000
-
Izvanbilančni zapisi5.088.0005.088.0000
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Broj zaposlenih2 2 2

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Koeficijent tekuće likvidnosti0.61 0.54 0.38
Koeficijent ubrzane likvidnosti0.32 0.54 0.26
Koeficijent trenutne likvidnosti0.00 0.00 0.01
Koeficijent financijske stabilnosti1.75 1.57 1.22

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Koeficijent zaduženosti1.00 1.09 1.46
Koeficijent vlastitog financiranja0.00 0.01 -0.46
Koeficijent financiranja-115.43 -
Stupanj pokrića I-0.01 0.02 -0.51
Stupanj pokrića II0.57 0.64 0.82

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.04 0.33 1.37
Koeficijent obrta dugotrajne imovine0.07 0.52 1.52
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine0.11 0.86 13.54
Koeficijent obrta potraživanja0.20 0.86 364.26

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0.28 1.05 0.86
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)0.29 1.06 0.86
Ekonomičnost financiranja0.00 0.00 -

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Neto marža profita-255.81 %4.53 %-16.88 %
Bruto marža profita-255.81 %4.53 %-16.88 %
Neto rentabilnost imovine-11.05 %1.48 %-23.13 %
Bruto rentabilnost imovine-11.05 %1.48 %-23.13 %
Rentabilnost vlastitog kapitala-156.66 %-

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv201420152016  
Broj dana plaćanja obveza1,700 -620