PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021   
Ukupni prihodi2.184.295.0002.060.225.5002.148.857.9002.187.934.7002.285.050.900+97.116.200+4%
-
Poslovni prihodi1.965.831.6002.010.868.7002.097.698.4002.122.853.1002.211.421.600+88.568.500+4%
-
Prihodi od prodaje00000--
-
Ostali poslovni prihodi00000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe754.064.900734.917.300824.830.600878.718.200881.046.800+2.328.600+0%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)1.150.267.1001.202.184.8001.253.973.1001.233.441.7001.321.633.700+88.192.000+7%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga29.435.60031.461.400000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe8.913.2005.327.3005.00000--
-
Ostali poslovni prihodi23.150.90036.977.90018.889.60010.693.2008.741.100-1.952.100-18%
-
Financijski prihodi218.463.30049.356.80051.159.50065.081.60073.629.300+8.547.700+13%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe193.264.60021.629.90045.857.40061.670.80069.850.900+8.180.100+13%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe6.859.7006.139.7004.739.5002.995.4002.660.700-334.700-11%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe7.231.7008.181.500000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova16.200141.90018.500011.300--
-
Ostali prihodi s osnove kamata774.000748.100154.200147.500260.600+113.100+77%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi8.905.40011.515.90000845.800--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine1.411.800999.800390.000267.9000--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi2.101.210.0001.929.021.4001.993.806.1001.964.098.1002.028.945.800+64.847.700+3%
-
Poslovni rashodi2.042.482.3001.892.577.7001.982.529.4001.955.161.6002.025.380.800+70.219.200+4%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda-1.306.2001.028.500-23.710.700-11.493.30026.376.400+37.869.700+329%
-
Materijalni troškovi1.277.561.0001.293.862.7001.392.141.2001.384.430.6001.405.062.800+20.632.200+1%
-
Troškovi sirovina i materijala797.446.400797.270.700873.834.200931.041.700931.174.500+132.800+0%
-
Troškovi prodane robe299.625.700290.389.500319.018.100272.712.200288.340.000+15.627.800+6%
-
Ostali vanjski troškovi180.488.800206.202.600199.289.000180.676.700185.548.300+4.871.600+3%
-
Troškovi osoblja421.911.000407.000.000432.528.800432.071.000446.286.300+14.215.300+3%
-
Neto plaće i nadnice286.445.800272.139.400296.982.600302.118.700312.705.700+10.587.000+4%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća82.962.50083.332.70085.760.50081.711.00083.299.000+1.588.000+2%
-
Doprinosi na plaće52.502.60051.527.80049.785.80048.241.30050.281.600+2.040.300+4%
-
Amortizacija95.206.40087.898.10097.488.70098.370.90099.669.600+1.298.700+1%
-
Ostali troškovi46.332.30042.269.30046.158.40036.743.40037.589.500+846.100+2%
-
Vrijednosna usklađenja72.348.30026.356.00017.653.700-247.100885.700+1.132.800+458%
-
dugotrajne imovine osim financijske imovine19.341.0004.809.10014.144.90000--
-
kratkotrajne imovine osim financijske imovine53.007.40021.546.9003.508.900-247.100885.700+1.132.800+458%
-
Rezerviranja4.793.1001.468.00000918.000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove4.793.1001.468.00000918.000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi125.636.40032.695.10020.269.30015.286.1008.592.500-6.693.600-44%
-
Financijski rashodi58.727.70036.443.60011.276.7008.936.6003.565.000-5.371.600-60%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe9.742.3005.708.2004.495.2002.925.500912.200-2.013.300-69%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe21.085.40013.670.600000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi14.091.0008.731.0005.258.8003.866.1002.635.400-1.230.700-32%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi10.782.7006.711.400967.0002.144.9000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00555.900017.400--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi3.026.3001.622.500000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja83.085.000131.204.100155.051.800223.836.600256.105.100+32.268.500+14%
-
Dobit prije oporezivanja83.085.000131.204.100155.051.800223.836.600256.105.100+32.268.500+14%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit-3.352.20018.062.7009.862.70030.004.50011.001.400-19.003.100-63%
-
Dobit ili gubitak razdoblja86.437.200113.141.300145.189.100193.832.000245.103.800+51.271.800+26%
-
Dobit razdoblja86.437.200113.141.300145.189.100193.832.000245.103.800+51.271.800+26%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.911.584.1002.001.729.0002.092.574.1002.109.444.2002.154.637.700+45.193.500+2%
-
Nematerijalna imovina92.249.50083.550.90084.738.10084.120.80085.769.500+1.648.700+2%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava83.189.30082.012.70077.936.60077.035.70078.046.700+1.011.000+1%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi9.060.2001.538.2006.801.5007.085.1007.722.700+637.600+9%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina827.301.600943.806.000948.017.000954.993.400973.191.500+18.198.100+2%
-
Zemljište45.420.40045.420.40057.909.10056.772.20056.381.300-390.900-1%
-
Građevinski objekti455.299.200438.893.800422.475.300406.562.600392.063.600-14.499.000-4%
-
Postrojenja i oprema264.671.500251.711.900269.998.000269.826.900279.427.100+9.600.200+4%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina21.605.80024.060.00041.112.30048.691.90050.397.900+1.706.000+4%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu288.600285.3003.765.200913.10015.108.500+14.195.400+1555%
-
Materijalna imovina u pripremi39.300.10060.854.30042.757.20063.172.00072.239.100+9.067.100+14%
-
Ostala materijalna imovina716.100714.300000--
-
Ulaganje u nekretnine0121.866.100110.000.000109.054.700107.574.000-1.480.700-1%
-
Dugotrajna financijska imovina959.515.700944.698.7001.015.430.5001.021.940.5001.021.547.500-393.000-0%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe946.700.300939.068.300978.278.600984.249.500984.187.700-61.800-0%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe9.220.0005.283.1000518.800365.400-153.400-30%
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire1.225.000140.500532.600559.400580.100+20.700+4%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično2.370.400206.800221.800215.20016.700-198.500-92%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina0036.397.50036.397.50036.397.500--
-
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja od kupaca00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina32.517.30029.673.40044.388.50048.389.40074.129.300+25.739.900+53%
-
Kratkotrajna imovina1.171.669.700987.808.100947.046.100945.677.900918.021.800-27.656.100-3%
-
Zalihe479.169.000369.330.600438.975.900458.380.300438.536.700-19.843.600-4%
-
Sirovine i materijal117.037.500140.914.600146.148.200139.540.500163.576.200+24.035.700+17%
-
Proizvodnja u tijeku44.313.10027.699.90026.275.10025.827.10022.368.400-3.458.700-13%
-
Gotovi proizvodi140.886.500154.115.500177.289.100191.051.900168.928.400-22.123.500-12%
-
Trgovačka roba43.379.30045.525.50088.188.300100.885.70082.588.500-18.297.200-18%
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji133.552.7001.075.1001.075.1001.075.1001.075.100--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja471.296.700488.945.800480.552.200400.114.700397.228.400-2.886.300-1%
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe292.055.500280.402.700290.485.000211.195.200176.943.400-34.251.800-16%
-
Potraživanja od kupaca177.755.100200.165.100184.596.100186.302.700216.212.900+29.910.200+16%
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika645.000512.900920.100627.900747.400+119.500+19%
-
Potraživanja od države i drugih institucija674.6007.737.9004.358.0001.099.2002.033.900+934.700+85%
-
Ostala potraživanja166.400127.200193.000889.8001.290.700+400.900+45%
-
Kratkotrajna financijska imovina89.190.30061.365.20025.337.60084.901.20079.756.300-5.144.900-6%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe87.876.20061.069.50025.330.90079.554.10079.397.800-156.300-0%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire721.500295.7006.70048.6000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično592.6000000--
-
Ostala financijska imovina0005.298.500358.500-4.940.000-93%
-
Novac u banci i blagajni132.013.70068.166.5002.180.4002.281.7002.500.500+218.800+10%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi3.640.3004.510.4003.046.9001.515.1003.064.900+1.549.800+102%
-
Ukupna aktiva3.086.894.1002.994.047.5003.042.667.1003.056.637.2003.075.724.500+19.087.300+1%
-
Izvanbilančni zapisi1.047.050.8001.048.181.000964.208.300774.845.400354.911.200-419.934.200-54%
-
Kapital i rezerve2.122.571.5002.189.169.8002.277.609.3002.411.872.0002.605.941.300+194.069.300+8%
-
Temeljni (upisani) kapital1.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.700--
-
Kapitalne rezerve182.267.500177.874.600178.030.800182.874.900186.030.500+3.155.600+2%
-
Rezerve iz dobiti284.908.100328.057.300383.120.300462.744.600600.261.800+137.517.200+30%
-
Zakonske rezerve26.625.60030.947.50036.604.50043.864.00053.555.600+9.691.600+22%
-
Rezerve za vlastite dionice147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)60.502.70054.209.50047.568.20047.568.20039.387.100-8.181.100-17%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve171.180.600203.714.800246.479.500318.844.400438.488.800+119.644.400+38%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak2.558.1003.696.0004.868.5006.019.7008.144.600+2.124.900+35%
-
Zadržana dobit2.558.1003.696.0004.868.5006.019.7008.144.600+2.124.900+35%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine86.437.200113.141.300145.189.100193.832.000245.103.800+51.271.800+26%
-
Dobit poslovne godine86.437.200113.141.300145.189.100193.832.000245.103.800+51.271.800+26%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja35.214.20032.817.90034.787.50034.681.90036.316.200+1.634.300+5%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze18.653.10019.811.70021.975.40023.940.50024.739.100+798.600+3%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove16.561.10013.006.20012.812.00010.741.40011.577.100+835.700+8%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze337.601.600181.202.700179.850.100118.318.70043.348.700-74.970.000-63%
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0000345.800--
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama337.601.600181.202.700179.850.100118.318.70043.003.000-75.315.700-64%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze551.895.100542.996.000487.929.600422.512.000318.264.600-104.247.400-25%
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe29.467.20039.997.30028.090.50020.632.00019.144.400-1.487.600-7%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe21.979.30029.720.7009.461.5001.158.8001.283.800+125.000+11%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično393.100605.300345.400287.600195.000-92.600-32%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama182.166.000176.901.800167.707.300175.294.300106.297.900-68.996.400-39%
-
Obveze za predujmove00005.886.900--
-
Obveze prema dobavljačima276.375.700245.821.200224.702.400185.100.400142.784.200-42.316.200-23%
-
Obveze po vrijednosnim papirima377.00025.200292.10066.10034.900-31.200-47%
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima32.411.50034.661.90035.868.20033.291.90034.333.700+1.041.800+3%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja6.604.40012.830.50015.305.400649.1002.580.100+1.931.000+297%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu1.493.3001.470.8002.201.9002.585.0002.929.700+344.700+13%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze627.700961.3003.954.8003.446.8002.794.100-652.700-19%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja39.611.60047.861.00062.490.60069.252.60071.853.600+2.601.000+4%
-
Ukupno - pasiva3.086.894.1002.994.047.5003.042.667.1003.056.637.2003.075.724.500+19.087.300+1%
-
Izvanbilančni zapisi1.047.050.8001.048.181.000964.208.300774.845.400354.911.200-419.934.200-54%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Broj zaposlenih3,185 3,141 3,239 3,226 3,249 +23,00+1%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Koeficijent tekuće likvidnosti2.12 1.82 1.94 2.24 2.88 +0,64+29%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.25 1.14 1.04 1.15 1.51 +0,36+31%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.24 0.13 0.00 0.01 0.01 --
Koeficijent financijske stabilnosti0.78 0.84 0.85 0.83 0.81 -0,02-2%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Koeficijent zaduženosti0.29 0.24 0.22 0.18 0.12 -0,06-33%
Koeficijent vlastitog financiranja0.69 0.73 0.75 0.79 0.85 +0,06+8%
Koeficijent financiranja0.42 0.33 0.29 0.22 0.14 -0,08-36%
Stupanj pokrića I1.11 1.09 1.09 1.14 1.21 +0,07+6%
Stupanj pokrića II1.29 1.18 1.17 1.20 1.23 +0,03+3%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.71 0.69 0.71 0.72 0.74 +0,02+3%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.14 1.03 1.03 1.04 1.06 +0,02+2%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.86 2.09 2.27 2.31 2.49 +0,18+8%
Koeficijent obrta potraživanja4.17 4.11 4.37 5.31 5.57 +0,26+5%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.04 1.07 1.08 1.11 1.13 +0,02+2%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)0.96 1.06 1.06 1.09 1.09 --
Ekonomičnost financiranja3.72 1.35 4.54 7.28 20.65 +13,37+184%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Neto marža profita3.96 %5.49 %6.76 %8.86 %10.73 %-+21%
Bruto marža profita3.80 %6.37 %7.22 %10.23 %11.21 %-+10%
Neto rentabilnost imovine2.80 %3.78 %4.78 %6.34 %7.98 %-+26%
Bruto rentabilnost imovine2.69 %4.39 %5.10 %7.33 %8.33 %-+14%
Rentabilnost vlastitog kapitala3.91 %5.99 %6.81 %9.28 %9.83 %-+6%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20172018201920202021  
Broj dana plaćanja obveza79 69 59 49 37 -12,00-24%