PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017   
Ukupni prihodi2.050.292.5001.957.916.0002.032.539.3002.063.042.8002.184.295.000+121.252.200+6%
-
Poslovni prihodi1.912.179.5001.808.000.2001.923.269.9001.918.592.7001.965.831.600+47.238.900+2%
-
Prihodi od prodaje1.876.859.0001.755.983.3001.870.593.00000--
-
Ostali poslovni prihodi35.320.50052.016.80052.676.90000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe000723.951.300754.064.900+30.113.600+4%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)0001.094.946.9001.150.267.100+55.320.200+5%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00035.455.20029.435.600-6.019.600-17%
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00022.619.0008.913.200-13.705.800-61%
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)00041.620.40023.150.900-18.469.500-44%
-
Financijski prihodi138.113.000149.915.900109.269.400144.450.100218.463.300+74.013.200+51%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima111.753.400120.022.70093.760.60000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama22.174.10029.890.90014.718.70000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe000103.559.400193.264.600+89.705.200+87%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe0009.724.3006.859.700-2.864.600-29%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00012.685.0007.231.700-5.453.300-43%
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova000781.10016.200-764.900-98%
-
Ostali prihodi s osnove kamata0001.706.900774.000-932.900-55%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi00015.961.0008.905.400-7.055.600-44%
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine4.185.5002.300790.20032.4001.411.800+1.379.400+4257%
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi2.011.547.5001.755.857.0001.888.244.2001.847.401.9002.101.210.000+253.808.100+14%
-
Poslovni rashodi1.918.034.6001.690.634.7001.834.555.7001.799.276.9002.042.482.300+243.205.400+14%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda6.160.000-17.602.4004.699.000-17.677.300-1.306.200+16.371.100+93%
-
Materijalni troškovi1.210.180.3001.129.844.1001.243.529.4001.243.142.7001.277.561.000+34.418.300+3%
-
Troškovi sirovina i materijala653.699.800621.546.600691.584.400799.823.300797.446.400-2.376.900-0%
-
Troškovi prodane robe315.325.100274.035.300294.588.800249.374.200299.625.700+50.251.500+20%
-
Ostali vanjski troškovi241.155.500234.262.200257.356.100193.945.200180.488.800-13.456.400-7%
-
Troškovi osoblja353.153.100329.270.200340.467.600397.314.000421.911.000+24.597.000+6%
-
Neto plaće i nadnice219.527.800197.696.600206.956.300252.632.400286.445.800+33.813.400+13%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća86.153.80083.044.80082.456.70089.769.60082.962.500-6.807.100-8%
-
Doprinosi na plaće47.471.50048.528.90051.054.60054.912.00052.502.600-2.409.400-4%
-
Amortizacija84.985.10076.457.40084.203.50096.480.80095.206.400-1.274.400-1%
-
Ostali troškovi124.787.200134.979.800110.595.80049.115.70046.332.300-2.783.400-6%
-
Vrijednosno usklađivanje35.210.200011.533.000-7.219.70072.348.300+79.568.000+1102%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)10.530.70000019.341.000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)24.679.400011.533.000-7.219.70053.007.400+60.227.100+834%
-
Rezerviranja0001.783.3004.793.100+3.009.800+169%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove0001.783.3004.793.100+3.009.800+169%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi103.558.70037.685.50039.527.60036.337.500125.636.400+89.298.900+246%
-
Financijski rashodi93.512.90065.222.30053.688.50048.125.10058.727.700+10.602.600+22%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima22.517.2002.125.9007.347.8002.715.1009.742.300+7.027.200+259%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama70.995.70063.053.50039.674.30000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine042.90011.70000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe0008.119.00021.085.400+12.966.400+160%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi00026.790.40014.091.000-12.699.400-47%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi0007.836.50010.782.700+2.946.200+38%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine000307.5000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi006.654.7002.356.6003.026.300+669.700+28%
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja38.745.000202.059.100144.295.100215.640.90083.085.000-132.555.900-61%
-
Dobit prije oporezivanja38.745.000202.059.100144.295.100215.640.90083.085.000-132.555.900-61%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit-12.621.200385.200-12.676.70025.064.800-3.352.200-28.417.000-113%
-
Dobit ili gubitak razdoblja51.366.100201.673.800156.971.800190.576.10086.437.200-104.138.900-55%
-
Dobit razdoblja51.366.100201.673.800156.971.800190.576.10086.437.200-104.138.900-55%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.216.973.7001.316.850.0001.894.605.1001.851.327.7001.911.584.100+60.256.400+3%
-
Nematerijalna imovina98.325.900131.249.900122.818.400107.756.00092.249.500-15.506.500-14%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava95.339.700123.960.000110.590.700101.805.40083.189.300-18.616.100-18%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi2.986.2007.289.90012.227.7005.950.6009.060.200+3.109.600+52%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina693.485.700696.007.500829.594.900850.156.400827.301.600-22.854.800-3%
-
Zemljište39.500.00039.690.50043.034.50043.034.50045.420.400+2.385.900+6%
-
Građevinski objekti423.066.400397.566.600445.633.300473.435.400455.299.200-18.136.200-4%
-
Postrojenja i oprema181.774.400190.426.100250.256.900263.555.800264.671.500+1.115.700+0%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina5.988.6007.710.50010.567.70022.786.30021.605.800-1.180.500-5%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu2.356.500880.80011.571.6003.503.200288.600-3.214.600-92%
-
Materijalna imovina u pripremi40.046.40058.995.10067.808.60043.134.70039.300.100-3.834.600-9%
-
Ostala materijalna imovina753.600737.900722.200706.500716.100+9.600+1%
-
Ulaganje u nekretnine00000--
-
Dugotrajna financijska imovina387.810.800452.626.700891.559.100867.752.200959.515.700+91.763.500+11%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika375.382.900372.392.300791.517.600808.073.100946.700.300+138.627.200+17%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima7.583.30073.250.00095.481.30056.465.3009.220.000-47.245.300-84%
-
Sudjelujući interesi (udjeli)907.0002.319.800994.10000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire0001.225.0001.225.000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično3.937.6004.664.6003.566.2001.988.8002.370.400+381.600+19%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina37.351.20036.965.90050.632.70025.663.00032.517.300+6.854.300+27%
-
Kratkotrajna imovina1.173.654.4001.257.415.8001.324.306.7001.459.124.3001.171.669.700-287.454.600-20%
-
Zalihe364.525.900536.076.000563.215.100478.624.400479.169.000+544.600+0%
-
Sirovine i materijal96.958.200117.405.800138.433.500111.660.300117.037.500+5.377.200+5%
-
Proizvodnja u tijeku22.927.70027.484.50044.585.00042.880.10044.313.100+1.433.000+3%
-
Gotovi proizvodi101.827.100114.038.800125.410.300140.823.500140.886.500+63.000+0%
-
Trgovačka roba56.411.80067.434.60055.062.80042.841.10043.379.300+538.200+1%
-
Predujmovi za zalihe5.441.1000000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji80.960.000209.712.400199.723.500140.419.500133.552.700-6.866.800-5%
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja567.831.300574.902.200614.044.200767.304.600471.296.700-296.007.900-39%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika367.850.500358.862.500359.347.800468.522.000292.055.500-176.466.500-38%
-
Potraživanja od kupaca194.191.000176.896.400216.209.200279.386.000177.755.100-101.630.900-36%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika716.600568.4001.320.500733.500645.000-88.500-12%
-
Potraživanja od države i drugih institucija4.735.9005.765.80015.436.0007.744.500674.600-7.069.900-91%
-
Ostala potraživanja337.30032.809.00021.730.60010.918.600166.400-10.752.200-98%
-
Kratkotrajna financijska imovina168.389.20057.652.20051.633.50076.642.30089.190.300+12.548.000+16%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika75.125.80020.00020.00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima86.694.90054.672.80049.421.10072.101.60087.876.200+15.774.600+22%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire5.514.700476.000645.0001.057.000721.500-335.500-32%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično1.053.8002.483.4001.332.5002.199.200592.600-1.606.600-73%
-
Ostala financijska imovina00214.9001.284.4000--
-
Novac u banci i blagajni72.908.00088.785.40095.413.800136.553.000132.013.700-4.539.300-3%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi8.633.7008.456.40040.170.2006.155.1003.640.300-2.514.800-41%
-
Ukupna aktiva2.399.261.8002.582.722.2003.259.082.0003.316.607.1003.086.894.100-229.713.000-7%
-
Izvanbilančni zapisi593.358.600608.580.400980.151.400966.890.6001.047.050.800+80.160.200+8%
-
Kapital i rezerve1.134.309.5001.337.863.9001.950.372.7002.076.079.5002.122.571.500+46.492.000+2%
-
Temeljni (upisani) kapital1.084.000.6001.084.000.6001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.700--
-
Kapitalne rezerve44.785.60045.763.800184.179.000185.313.900182.267.500-3.046.400-2%
-
Rezerve iz dobiti-45.842.8005.523.30099.642.600143.683.000284.908.100+141.225.100+98%
-
Zakonske rezerve02.568.30012.652.00017.659.50026.625.600+8.966.100+51%
-
Rezerve za vlastite dionice21.761.70067.604.500147.604.500147.604.500147.604.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)67.604.50067.604.50066.709.50072.539.70060.502.700-12.037.000-17%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve02.955.0006.095.60050.958.600171.180.600+120.222.000+236%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak0902.400-56.821.3001.360.4002.558.100+1.197.700+88%
-
Zadržana dobit0902.40001.360.4002.558.100+1.197.700+88%
-
Preneseni gubitak0056.821.30000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine51.366.100201.673.800156.971.800179.321.70086.437.200-92.884.500-52%
-
Dobit poslovne godine51.366.100201.673.800156.971.800179.321.70086.437.200-92.884.500-52%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja37.775.00030.539.20031.667.60031.469.00035.214.200+3.745.200+12%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze14.955.10014.460.80017.013.40017.750.40018.653.100+902.700+5%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00013.718.60016.561.100+2.842.500+21%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja22.819.90016.078.40014.654.20000--
-
Dugoročne obveze527.132.500694.686.300634.832.000398.472.300337.601.600-60.870.700-15%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama527.132.500694.686.300634.832.000398.472.300337.601.600-60.870.700-15%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze641.787.800473.188.100596.989.700771.097.400551.895.100-219.202.300-28%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima44.371.30050.437.10011.670.50018.072.00029.467.200+11.395.200+63%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe000138.524.00021.979.300-116.544.700-84%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično0429.400498.400325.000393.100+68.100+21%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama336.081.500173.261.900257.215.100232.338.000182.166.000-50.172.000-22%
-
Obveze za predujmove887.800038.20000--
-
Obveze prema dobavljačima225.461.300214.401.400286.319.700263.032.900276.375.700+13.342.800+5%
-
Obveze po vrijednosnim papirima00083.559.900377.000-83.182.900-100%
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima29.095.40028.770.20035.358.90030.943.80032.411.500+1.467.700+5%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja2.260.6001.843.4002.776.9001.750.1006.604.400+4.854.300+277%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu681.100676.900676.400676.4001.493.300+816.900+121%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze2.948.6003.367.8002.435.6001.875.300627.700-1.247.600-67%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja58.257.00046.444.60045.220.10039.488.80039.611.600+122.800+0%
-
Ukupno - pasiva2.399.261.8002.582.722.2003.259.082.0003.316.607.1003.086.894.100-229.713.000-7%
-
Izvanbilančni zapisi593.358.600608.580.400980.151.400966.890.6001.047.050.800+80.160.200+8%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Broj zaposlenih3,308 3,080 3,088 3,387 3,185 -202,00-6%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.83 2.66 2.22 1.89 2.12 +0,23+12%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.26 1.52 1.27 1.27 1.25 -0,02-2%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.11 0.19 0.16 0.18 0.24 +0,06+33%
Koeficijent financijske stabilnosti0.73 0.65 0.73 0.75 0.78 +0,03+4%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Koeficijent zaduženosti0.49 0.45 0.38 0.35 0.29 -0,06-17%
Koeficijent vlastitog financiranja0.47 0.52 0.61 0.63 0.69 +0,06+10%
Koeficijent financiranja1.03 0.87 0.63 0.56 0.42 -0,14-25%
Stupanj pokrića I0.93 1.02 1.03 1.12 1.11 -0,01-1%
Stupanj pokrića II1.37 1.54 1.36 1.34 1.29 -0,05-4%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.86 0.76 0.63 0.62 0.71 +0,09+15%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.68 1.49 1.07 1.11 1.14 +0,03+3%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.75 1.56 1.53 1.41 1.86 +0,45+32%
Koeficijent obrta potraživanja3.37 3.14 3.13 2.50 4.17 +1,67+67%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.02 1.12 1.08 1.12 1.04 -0,08-7%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.00 1.07 1.05 1.07 0.96 -0,11-10%
Ekonomičnost financiranja1.48 2.30 2.04 3.00 3.72 +0,72+24%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Neto marža profita2.51 %10.30 %7.72 %9.24 %3.96 %--57%
Bruto marža profita1.89 %10.32 %7.10 %10.45 %3.80 %--64%
Neto rentabilnost imovine2.15 %7.83 %4.88 %5.76 %2.80 %--51%
Bruto rentabilnost imovine1.62 %7.85 %4.48 %6.51 %2.69 %--59%
Rentabilnost vlastitog kapitala3.42 %15.10 %7.40 %10.39 %3.91 %--62%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20132014201520162017  
Broj dana plaćanja obveza68 69 84 77 79 +2,00+3%