PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019   
Ukupni prihodi2.032.539.3002.063.042.8002.184.295.0002.060.225.5002.148.857.900+88.632.400+4%
-
Poslovni prihodi1.923.269.9001.918.592.7001.965.831.6002.010.868.7002.097.698.400+86.829.700+4%
-
Prihodi od prodaje1.870.593.0000000--
-
Ostali poslovni prihodi52.676.9000000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe0723.951.300754.064.900734.917.300824.830.600+89.913.300+12%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)01.094.946.9001.150.267.1001.202.184.8001.253.973.100+51.788.300+4%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga035.455.20029.435.60031.461.4000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe022.619.0008.913.2005.327.3005.000-5.322.300-100%
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)041.620.40023.150.90036.977.90018.889.600-18.088.300-49%
-
Financijski prihodi109.269.400144.450.100218.463.30049.356.80051.159.500+1.802.700+4%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima93.760.6000000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama14.718.7000000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe0103.559.400193.264.60021.629.90045.857.400+24.227.500+112%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe09.724.3006.859.7006.139.7004.739.500-1.400.200-23%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe012.685.0007.231.7008.181.5000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova0781.10016.200141.90018.500-123.400-87%
-
Ostali prihodi s osnove kamata01.706.900774.000748.100154.200-593.900-79%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi015.961.0008.905.40011.515.9000--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine790.20032.4001.411.800999.800390.000-609.800-61%
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi1.888.244.2001.847.401.9002.101.210.0001.929.021.4001.993.806.100+64.784.700+3%
-
Poslovni rashodi1.834.555.7001.799.276.9002.042.482.3001.892.577.7001.982.529.400+89.951.700+5%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda4.699.000-17.677.300-1.306.2001.028.500-23.710.700-24.739.200-2405%
-
Materijalni troškovi1.243.529.4001.243.142.7001.277.561.0001.293.862.7001.392.141.200+98.278.500+8%
-
Troškovi sirovina i materijala691.584.400799.823.300797.446.400797.270.700873.834.200+76.563.500+10%
-
Troškovi prodane robe294.588.800249.374.200299.625.700290.389.500319.018.100+28.628.600+10%
-
Ostali vanjski troškovi257.356.100193.945.200180.488.800206.202.600199.289.000-6.913.600-3%
-
Troškovi osoblja340.467.600397.314.000421.911.000407.000.000432.528.800+25.528.800+6%
-
Neto plaće i nadnice206.956.300252.632.400286.445.800272.139.400296.982.600+24.843.200+9%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća82.456.70089.769.60082.962.50083.332.70085.760.500+2.427.800+3%
-
Doprinosi na plaće51.054.60054.912.00052.502.60051.527.80049.785.800-1.742.000-3%
-
Amortizacija84.203.50096.480.80095.206.40087.898.10097.488.700+9.590.600+11%
-
Ostali troškovi110.595.80049.115.70046.332.30042.269.30046.158.400+3.889.100+9%
-
Vrijednosno usklađivanje11.533.000-7.219.70072.348.30026.356.00017.653.700-8.702.300-33%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)0019.341.0004.809.10014.144.900+9.335.800+194%
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)11.533.000-7.219.70053.007.40021.546.9003.508.900-18.038.000-84%
-
Rezerviranja01.783.3004.793.1001.468.0000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove01.783.3004.793.1001.468.0000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi39.527.60036.337.500125.636.40032.695.10020.269.300-12.425.800-38%
-
Financijski rashodi53.688.50048.125.10058.727.70036.443.60011.276.700-25.166.900-69%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima7.347.8002.715.1009.742.3005.708.2004.495.200-1.213.000-21%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama39.674.3000000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine11.7000000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe08.119.00021.085.40013.670.6000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi026.790.40014.091.0008.731.0005.258.800-3.472.200-40%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi07.836.50010.782.7006.711.400967.000-5.744.400-86%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0307.50000555.900--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi6.654.7002.356.6003.026.3001.622.5000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja144.295.100215.640.90083.085.000131.204.100155.051.800+23.847.700+18%
-
Dobit prije oporezivanja144.295.100215.640.90083.085.000131.204.100155.051.800+23.847.700+18%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit-12.676.70025.064.800-3.352.20018.062.7009.862.700-8.200.000-45%
-
Dobit ili gubitak razdoblja156.971.800190.576.10086.437.200113.141.300145.189.100+32.047.800+28%
-
Dobit razdoblja156.971.800190.576.10086.437.200113.141.300145.189.100+32.047.800+28%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.894.605.1001.851.327.7001.911.584.1002.001.729.0002.092.574.100+90.845.100+5%
-
Nematerijalna imovina122.818.400107.756.00092.249.50083.550.90084.738.100+1.187.200+1%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava110.590.700101.805.40083.189.30082.012.70077.936.600-4.076.100-5%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi12.227.7005.950.6009.060.2001.538.2006.801.500+5.263.300+342%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina829.594.900850.156.400827.301.600943.806.000948.017.000+4.211.000+0%
-
Zemljište43.034.50043.034.50045.420.40045.420.40057.909.100+12.488.700+27%
-
Građevinski objekti445.633.300473.435.400455.299.200438.893.800422.475.300-16.418.500-4%
-
Postrojenja i oprema250.256.900263.555.800264.671.500251.711.900269.998.000+18.286.100+7%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina10.567.70022.786.30021.605.80024.060.00041.112.300+17.052.300+71%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu11.571.6003.503.200288.600285.3003.765.200+3.479.900+1220%
-
Materijalna imovina u pripremi67.808.60043.134.70039.300.10060.854.30042.757.200-18.097.100-30%
-
Ostala materijalna imovina722.200706.500716.100714.3000--
-
Ulaganje u nekretnine000121.866.100110.000.000-11.866.100-10%
-
Dugotrajna financijska imovina891.559.100867.752.200959.515.700944.698.7001.015.430.500+70.731.800+7%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika791.517.600808.073.100946.700.300939.068.300978.278.600+39.210.300+4%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima95.481.30056.465.3009.220.0005.283.1000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)994.1000000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire01.225.0001.225.000140.500532.600+392.100+279%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično3.566.2001.988.8002.370.400206.800221.800+15.000+7%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina000036.397.500--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina50.632.70025.663.00032.517.30029.673.40044.388.500+14.715.100+50%
-
Kratkotrajna imovina1.324.306.7001.459.124.3001.171.669.700987.808.100947.046.100-40.762.000-4%
-
Zalihe563.215.100478.624.400479.169.000369.330.600438.975.900+69.645.300+19%
-
Sirovine i materijal138.433.500111.660.300117.037.500140.914.600146.148.200+5.233.600+4%
-
Proizvodnja u tijeku44.585.00042.880.10044.313.10027.699.90026.275.100-1.424.800-5%
-
Gotovi proizvodi125.410.300140.823.500140.886.500154.115.500177.289.100+23.173.600+15%
-
Trgovačka roba55.062.80042.841.10043.379.30045.525.50088.188.300+42.662.800+94%
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji199.723.500140.419.500133.552.7001.075.1001.075.100--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja614.044.200767.304.600471.296.700488.945.800480.552.200-8.393.600-2%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika359.347.800468.522.000292.055.500280.402.700290.485.000+10.082.300+4%
-
Potraživanja od kupaca216.209.200279.386.000177.755.100200.165.100184.596.100-15.569.000-8%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika1.320.500733.500645.000512.900920.100+407.200+79%
-
Potraživanja od države i drugih institucija15.436.0007.744.500674.6007.737.9004.358.000-3.379.900-44%
-
Ostala potraživanja21.730.60010.918.600166.400127.200193.000+65.800+52%
-
Kratkotrajna financijska imovina51.633.50076.642.30089.190.30061.365.20025.337.600-36.027.600-59%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika20.0000000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima49.421.10072.101.60087.876.20061.069.50025.330.900-35.738.600-59%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire645.0001.057.000721.500295.7006.700-289.000-98%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično1.332.5002.199.200592.60000--
-
Ostala financijska imovina214.9001.284.400000--
-
Novac u banci i blagajni95.413.800136.553.000132.013.70068.166.5002.180.400-65.986.100-97%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi40.170.2006.155.1003.640.3004.510.4003.046.900-1.463.500-32%
-
Ukupna aktiva3.259.082.0003.316.607.1003.086.894.1002.994.047.5003.042.667.100+48.619.600+2%
-
Izvanbilančni zapisi980.151.400966.890.6001.047.050.8001.048.181.000964.208.300-83.972.700-8%
-
Kapital i rezerve1.950.372.7002.076.079.5002.122.571.5002.189.169.8002.277.609.300+88.439.500+4%
-
Temeljni (upisani) kapital1.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.700--
-
Kapitalne rezerve184.179.000185.313.900182.267.500177.874.600178.030.800+156.200+0%
-
Rezerve iz dobiti99.642.600143.683.000284.908.100328.057.300383.120.300+55.063.000+17%
-
Zakonske rezerve12.652.00017.659.50026.625.60030.947.50036.604.500+5.657.000+18%
-
Rezerve za vlastite dionice147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)66.709.50072.539.70060.502.70054.209.50047.568.200-6.641.300-12%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve6.095.60050.958.600171.180.600203.714.800246.479.500+42.764.700+21%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak-56.821.3001.360.4002.558.1003.696.0004.868.500+1.172.500+32%
-
Zadržana dobit01.360.4002.558.1003.696.0004.868.500+1.172.500+32%
-
Preneseni gubitak56.821.3000000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine156.971.800179.321.70086.437.200113.141.300145.189.100+32.047.800+28%
-
Dobit poslovne godine156.971.800179.321.70086.437.200113.141.300145.189.100+32.047.800+28%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja31.667.60031.469.00035.214.20032.817.90034.787.500+1.969.600+6%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze17.013.40017.750.40018.653.10019.811.70021.975.400+2.163.700+11%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove013.718.60016.561.10013.006.20012.812.000-194.200-1%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja14.654.2000000--
-
Dugoročne obveze634.832.000398.472.300337.601.600181.202.700179.850.100-1.352.600-1%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama634.832.000398.472.300337.601.600181.202.700179.850.100-1.352.600-1%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze596.989.700771.097.400551.895.100542.996.000487.929.600-55.066.400-10%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima11.670.50018.072.00029.467.20039.997.30028.090.500-11.906.800-30%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0138.524.00021.979.30029.720.7009.461.500-20.259.200-68%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično498.400325.000393.100605.300345.400-259.900-43%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama257.215.100232.338.000182.166.000176.901.800167.707.300-9.194.500-5%
-
Obveze za predujmove38.2000000--
-
Obveze prema dobavljačima286.319.700263.032.900276.375.700245.821.200224.702.400-21.118.800-9%
-
Obveze po vrijednosnim papirima083.559.900377.00025.200292.100+266.900+1059%
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima35.358.90030.943.80032.411.50034.661.90035.868.200+1.206.300+3%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja2.776.9001.750.1006.604.40012.830.50015.305.400+2.474.900+19%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu676.400676.4001.493.3001.470.8002.201.900+731.100+50%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze2.435.6001.875.300627.700961.3003.954.800+2.993.500+311%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja45.220.10039.488.80039.611.60047.861.00062.490.600+14.629.600+31%
-
Ukupno - pasiva3.259.082.0003.316.607.1003.086.894.1002.994.047.5003.042.667.100+48.619.600+2%
-
Izvanbilančni zapisi980.151.400966.890.6001.047.050.8001.048.181.000964.208.300-83.972.700-8%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Broj zaposlenih3,088 3,387 3,185 3,141 3,239 +98,00+3%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Koeficijent tekuće likvidnosti2.22 1.89 2.12 1.82 1.94 +0,12+7%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.27 1.27 1.25 1.14 1.04 -0,10-9%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.16 0.18 0.24 0.13 0.00 --
Koeficijent financijske stabilnosti0.73 0.75 0.78 0.84 0.85 +0,01+1%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Koeficijent zaduženosti0.38 0.35 0.29 0.24 0.22 -0,02-8%
Koeficijent vlastitog financiranja0.61 0.63 0.69 0.73 0.75 +0,02+3%
Koeficijent financiranja0.63 0.56 0.42 0.33 0.29 -0,04-12%
Stupanj pokrića I1.03 1.12 1.11 1.09 1.09 --
Stupanj pokrića II1.36 1.34 1.29 1.18 1.17 -0,01-1%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.63 0.62 0.71 0.69 0.71 +0,02+3%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.07 1.11 1.14 1.03 1.03 --
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.53 1.41 1.86 2.09 2.27 +0,18+9%
Koeficijent obrta potraživanja3.13 2.50 4.17 4.11 4.37 +0,26+6%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.08 1.12 1.04 1.07 1.08 +0,01+1%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.05 1.07 0.96 1.06 1.06 --
Ekonomičnost financiranja2.04 3.00 3.72 1.35 4.54 +3,19+236%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Neto marža profita7.72 %9.24 %3.96 %5.49 %6.76 %-+23%
Bruto marža profita7.10 %10.45 %3.80 %6.37 %7.22 %-+13%
Neto rentabilnost imovine4.88 %5.76 %2.80 %3.78 %4.78 %-+26%
Bruto rentabilnost imovine4.48 %6.51 %2.69 %4.39 %5.10 %-+16%
Rentabilnost vlastitog kapitala7.40 %10.39 %3.91 %5.99 %6.81 %-+14%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20152016201720182019  
Broj dana plaćanja obveza84 77 79 69 59 -10,00-14%