PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Valuta: EUR

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022   
Ukupni prihodi273.438.900285.202.500290.388.800303.278.400331.125.200+27.846.800+9%
-
Poslovni prihodi266.888.100278.412.400281.751.000293.506.100319.503.400+25.997.300+9%
-
Prihodi od prodaje00000--
-
Ostali poslovni prihodi00000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe97.540.300109.473.800116.625.900116.935.000125.188.800+8.253.800+7%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)159.557.300166.430.800163.705.800175.410.900193.232.600+17.821.700+10%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga4.175.6000000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe707.100700000--
-
Ostali poslovni prihodi4.907.8002.507.1001.419.2001.160.1001.082.000-78.100-7%
-
Financijski prihodi6.550.8006.790.0008.637.8009.772.30011.621.700+1.849.400+19%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe2.870.8006.086.3008.185.1009.270.80011.231.900+1.961.100+21%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe814.900629.000397.600353.100327.300-25.800-7%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe1.085.9000000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova18.8002.50001.5003.300+1.800+120%
-
Ostali prihodi s osnove kamata99.30020.50019.60034.60042.500+7.900+23%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi1.528.40000112.3000--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine132.70051.80035.600016.700--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi256.025.100264.623.500260.680.600269.287.400301.126.600+31.839.200+12%
-
Poslovni rashodi251.188.200263.126.900259.494.500268.814.200300.807.900+31.993.700+12%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda136.500-3.147.000-1.525.4003.500.700-8.127.500-11.628.200-332%
-
Materijalni troškovi171.725.100184.768.900183.745.500186.483.900218.990.100+32.506.200+17%
-
Troškovi sirovina i materijala105.816.000115.977.700123.570.500123.588.100148.238.800+24.650.700+20%
-
Troškovi prodane robe38.541.30042.341.00036.195.10038.269.30043.797.800+5.528.500+14%
-
Ostali vanjski troškovi27.367.80026.450.20023.979.90024.626.50026.953.500+2.327.000+9%
-
Troškovi osoblja54.018.20057.406.40057.345.70059.232.40065.612.600+6.380.200+11%
-
Neto plaće i nadnice36.119.10039.416.40040.098.00041.503.20046.223.300+4.720.100+11%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća11.060.20011.382.40010.844.90011.055.70012.171.800+1.116.100+10%
-
Doprinosi na plaće6.838.9006.607.7006.402.7006.673.5007.217.600+544.100+8%
-
Amortizacija11.666.10012.939.00013.056.10013.228.40014.136.400+908.000+7%
-
Ostali troškovi5.610.1006.126.3004.876.7004.989.0005.654.500+665.500+13%
-
Vrijednosna usklađenja3.498.0002.343.100-32.800117.5002.936.700+2.819.200+2399%
-
dugotrajne imovine osim financijske imovine638.3001.877.30000122.800--
-
kratkotrajne imovine osim financijske imovine2.859.800465.700-32.800117.5002.813.900+2.696.400+2295%
-
Rezerviranja194.80000121.80088.800-33.000-27%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove194.80000121.80088.800-33.000-27%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi4.339.4002.690.2002.028.8001.140.4001.516.100+375.700+33%
-
Financijski rashodi4.836.9001.496.7001.186.100473.200318.700-154.500-33%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe757.600596.600388.300121.100121.300+200+0%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe1.814.4000000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi1.158.800698.000513.100349.800185.600-164.200-47%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi890.800128.300284.700011.800--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine073.80002.3000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi215.3000000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja17.413.80020.578.90029.708.20033.991.00029.998.600-3.992.400-12%
-
Dobit prije oporezivanja17.413.80020.578.90029.708.20033.991.00029.998.600-3.992.400-12%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit2.397.3001.309.0003.982.3001.460.1003.709.000+2.248.900+154%
-
Dobit ili gubitak razdoblja15.016.40019.269.90025.725.90032.530.90026.289.600-6.241.300-19%
-
Dobit razdoblja15.016.40019.269.90025.725.90032.530.90026.289.600-6.241.300-19%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina265.675.100277.732.300279.971.400285.969.600312.855.100+26.885.500+9%
-
Nematerijalna imovina11.089.10011.246.70011.164.80011.383.60011.555.100+171.500+2%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava10.885.00010.344.00010.224.40010.358.60010.919.100+560.500+5%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi204.200902.700940.4001.025.000636.000-389.000-38%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina125.264.600125.823.500126.749.400129.164.700156.287.700+27.123.000+21%
-
Zemljište6.028.3007.685.9007.535.0007.483.1007.446.200-36.900-0%
-
Građevinski objekti58.251.20056.072.10053.960.10052.035.80066.703.500+14.667.700+28%
-
Postrojenja i oprema33.407.90035.834.90035.812.20037.086.30042.303.800+5.217.500+14%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina3.193.3005.456.5006.462.5006.688.9009.539.700+2.850.800+43%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu37.900499.700121.2002.005.2005.431.500+3.426.300+171%
-
Materijalna imovina u pripremi8.076.7005.674.9008.384.4009.587.80010.847.300+1.259.500+13%
-
Ostala materijalna imovina94.8000000--
-
Ulaganje u nekretnine16.174.40014.599.50014.474.00014.277.50014.015.700-261.800-2%
-
Dugotrajna financijska imovina125.383.100134.770.800135.634.800135.582.600134.679.800-902.800-1%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe124.635.800129.839.900130.632.400130.624.200129.723.600-900.600-1%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe701.200068.90048.50044.300-4.200-9%
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire18.60070.70074.20077.00079.400+2.400+3%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično27.40029.40028.6002.2001.700-500-23%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina04.830.8004.830.8004.830.8004.830.800--
-
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja od kupaca00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina3.938.3005.891.4006.422.4009.838.70010.332.500+493.800+5%
-
Kratkotrajna imovina131.104.700125.694.600125.513.000121.842.400167.831.000+45.988.600+38%
-
Zalihe49.018.60058.262.10060.837.50058.203.80082.186.900+23.983.100+41%
-
Sirovine i materijal18.702.60019.397.20018.520.20021.710.30040.908.900+19.198.600+88%
-
Proizvodnja u tijeku3.676.4003.487.3003.427.8002.968.8004.347.500+1.378.700+46%
-
Gotovi proizvodi20.454.60023.530.30025.356.90022.420.70028.824.700+6.404.000+29%
-
Trgovačka roba6.042.30011.704.60013.389.80010.961.4007.963.000-2.998.400-27%
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji142.700142.700142.700142.700142.700--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja64.894.30063.780.20053.104.40052.721.30055.987.700+3.266.400+6%
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe37.215.80038.554.00028.030.40023.484.40027.277.300+3.792.900+16%
-
Potraživanja od kupaca26.566.50024.500.10024.726.60028.696.40027.378.900-1.317.500-5%
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika68.100122.10083.30099.200113.900+14.700+15%
-
Potraživanja od države i drugih institucija1.027.000578.400145.900270.0001.147.400+877.400+325%
-
Ostala potraživanja16.90025.600118.100171.30070.300-101.000-59%
-
Kratkotrajna financijska imovina8.144.6003.362.90011.268.30010.585.50025.819.000+15.233.500+144%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe8.105.3003.362.00010.558.60010.537.90010.807.700+269.800+3%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire39.2009006.400015.011.400--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično00000--
-
Ostala financijska imovina00703.20047.6000--
-
Novac u banci i blagajni9.047.200289.400302.800331.9003.837.300+3.505.400+1056%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi598.600404.400201.100406.800302.700-104.100-26%
-
Ukupna aktiva397.378.400403.831.300405.685.500408.218.800480.988.800+72.770.000+18%
-
Izvanbilančni zapisi139.117.500127.972.400102.839.70047.104.80024.850.100-22.254.700-47%
-
Kapital i rezerve290.552.800302.290.700320.110.400345.867.900360.146.600+14.278.700+4%
-
Temeljni (upisani) kapital207.897.100207.897.100207.897.100207.897.100207.897.100--
-
Kapitalne rezerve23.608.00023.628.70024.271.70024.690.50024.360.000-330.500-1%
-
Rezerve iz dobiti43.540.70050.848.80061.416.80079.668.40096.580.600+16.912.200+21%
-
Zakonske rezerve4.107.4004.858.3005.821.8007.108.0008.734.600+1.626.600+23%
-
Rezerve za vlastite dionice19.590.50019.590.50019.590.50019.590.50019.590.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)7.194.8006.313.4006.313.4005.227.6005.633.700+406.100+8%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve27.037.60032.713.40042.317.90058.197.50073.889.300+15.691.800+27%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak490.500646.200799.0001.081.0005.019.300+3.938.300+364%
-
Zadržana dobit490.500646.200799.0001.081.0005.019.300+3.938.300+364%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine15.016.40019.269.90025.725.90032.530.90026.289.600-6.241.300-19%
-
Dobit poslovne godine15.016.40019.269.90025.725.90032.530.90026.289.600-6.241.300-19%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja4.355.7004.617.1004.603.1004.820.0005.785.200+965.200+20%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze2.629.5002.916.6003.177.5003.283.4004.269.100+985.700+30%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove1.726.2001.700.5001.425.6001.536.5001.516.100-20.400-1%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze24.049.70023.870.20015.703.6005.753.4003.290.600-2.462.800-43%
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00045.900159.500+113.600+247%
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama24.049.70023.870.20015.703.6005.707.5003.131.100-2.576.400-45%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze72.068.00064.759.40056.077.00042.241.00099.791.300+57.550.300+136%
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe5.308.6003.728.2002.738.3002.540.9002.811.200+270.300+11%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe3.944.6001.255.800153.800170.4009.086.200+8.915.800+5232%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično80.30045.80038.20025.90037.000+11.100+43%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama23.478.90022.258.60023.265.50014.108.20052.028.600+37.920.400+269%
-
Obveze za predujmove000781.3000--
-
Obveze prema dobavljačima32.626.10029.823.10024.567.00018.950.70029.900.300+10.949.600+58%
-
Obveze po vrijednosnim papirima3.30038.8008.8004.6000--
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima4.600.4004.760.5004.418.6004.556.9004.908.200+351.300+8%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja1.702.9002.031.40086.100342.40013.900-328.500-96%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu195.200292.200343.100388.800471.700+82.900+21%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze127.600524.900457.500370.800534.300+163.500+44%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja6.352.3008.293.9009.191.4009.536.60011.975.100+2.438.500+26%
-
Ukupno - pasiva397.378.400403.831.300405.685.500408.218.800480.988.800+72.770.000+18%
-
Izvanbilančni zapisi139.117.500127.972.400102.839.70047.104.80024.850.100-22.254.700-47%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Broj zaposlenih3,141 3,239 3,226 3,249 3,258 +9,00+0%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.82 1.94 2.24 2.88 1.68 -1,20-42%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.14 1.04 1.15 1.51 0.86 -0,65-43%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.13 0.00 0.01 0.01 0.04 +0,03+300%
Koeficijent financijske stabilnosti0.84 0.85 0.83 0.81 0.86 +0,05+6%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Koeficijent zaduženosti0.24 0.22 0.18 0.12 0.21 +0,09+75%
Koeficijent vlastitog financiranja0.73 0.75 0.79 0.85 0.75 -0,10-12%
Koeficijent financiranja0.33 0.29 0.22 0.14 0.29 +0,15+107%
Stupanj pokrića I1.09 1.09 1.14 1.21 1.15 -0,06-5%
Stupanj pokrića II1.18 1.17 1.20 1.23 1.16 -0,07-6%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.69 0.71 0.72 0.74 0.69 -0,05-7%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.03 1.03 1.04 1.06 1.06 --
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine2.09 2.27 2.31 2.49 1.97 -0,52-21%
Koeficijent obrta potraživanja4.11 4.37 5.31 5.57 5.71 +0,14+3%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.07 1.08 1.11 1.13 1.10 -0,03-3%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.06 1.06 1.09 1.09 1.06 -0,03-3%
Ekonomičnost financiranja1.35 4.54 7.28 20.65 36.47 +15,82+77%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Neto marža profita5.49 %6.76 %8.86 %10.73 %7.94 %--26%
Bruto marža profita6.37 %7.22 %10.23 %11.21 %9.06 %--19%
Neto rentabilnost imovine3.78 %4.78 %6.34 %7.98 %5.47 %--31%
Bruto rentabilnost imovine4.39 %5.10 %7.33 %8.33 %6.24 %--25%
Rentabilnost vlastitog kapitala5.99 %6.81 %9.28 %9.83 %8.33 %--15%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20182019202020212022  
Broj dana plaćanja obveza69 59 49 37 50 +13,00+35%