PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020   
Ukupni prihodi2.063.042.8002.184.295.0002.060.225.5002.148.857.9002.187.934.700+39.076.800+2%
-
Poslovni prihodi1.918.592.7001.965.831.6002.010.868.7002.097.698.4002.122.853.100+25.154.700+1%
-
Prihodi od prodaje00000--
-
Ostali poslovni prihodi00000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe723.951.300754.064.900734.917.300824.830.600878.718.200+53.887.600+7%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)1.094.946.9001.150.267.1001.202.184.8001.253.973.1001.233.441.700-20.531.400-2%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga35.455.20029.435.60031.461.40000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe22.619.0008.913.2005.327.3005.0000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)41.620.40023.150.90036.977.90018.889.60010.693.200-8.196.400-43%
-
Financijski prihodi144.450.100218.463.30049.356.80051.159.50065.081.600+13.922.100+27%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe103.559.400193.264.60021.629.90045.857.40061.670.800+15.813.400+34%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe9.724.3006.859.7006.139.7004.739.5002.995.400-1.744.100-37%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe12.685.0007.231.7008.181.50000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova781.10016.200141.90018.5000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata1.706.900774.000748.100154.200147.500-6.700-4%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi15.961.0008.905.40011.515.90000--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine32.4001.411.800999.800390.000267.900-122.100-31%
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi1.847.401.9002.101.210.0001.929.021.4001.993.806.1001.964.098.100-29.708.000-1%
-
Poslovni rashodi1.799.276.9002.042.482.3001.892.577.7001.982.529.4001.955.161.600-27.367.800-1%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda-17.677.300-1.306.2001.028.500-23.710.700-11.493.300+12.217.400+52%
-
Materijalni troškovi1.243.142.7001.277.561.0001.293.862.7001.392.141.2001.384.430.600-7.710.600-1%
-
Troškovi sirovina i materijala799.823.300797.446.400797.270.700873.834.200931.041.700+57.207.500+7%
-
Troškovi prodane robe249.374.200299.625.700290.389.500319.018.100272.712.200-46.305.900-15%
-
Ostali vanjski troškovi193.945.200180.488.800206.202.600199.289.000180.676.700-18.612.300-9%
-
Troškovi osoblja397.314.000421.911.000407.000.000432.528.800432.071.000-457.800-0%
-
Neto plaće i nadnice252.632.400286.445.800272.139.400296.982.600302.118.700+5.136.100+2%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća89.769.60082.962.50083.332.70085.760.50081.711.000-4.049.500-5%
-
Doprinosi na plaće54.912.00052.502.60051.527.80049.785.80048.241.300-1.544.500-3%
-
Amortizacija96.480.80095.206.40087.898.10097.488.70098.370.900+882.200+1%
-
Ostali troškovi49.115.70046.332.30042.269.30046.158.40036.743.400-9.415.000-20%
-
Vrijednosno usklađivanje-7.219.70072.348.30026.356.00017.653.700-247.100-17.900.800-101%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)019.341.0004.809.10014.144.9000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)-7.219.70053.007.40021.546.9003.508.900-247.100-3.756.000-107%
-
Rezerviranja1.783.3004.793.1001.468.00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove1.783.3004.793.1001.468.00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi36.337.500125.636.40032.695.10020.269.30015.286.100-4.983.200-25%
-
Financijski rashodi48.125.10058.727.70036.443.60011.276.7008.936.600-2.340.100-21%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima2.715.1009.742.3005.708.2004.495.2002.925.500-1.569.700-35%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe8.119.00021.085.40013.670.60000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi26.790.40014.091.0008.731.0005.258.8003.866.100-1.392.700-26%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi7.836.50010.782.7006.711.400967.0002.144.900+1.177.900+122%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine307.50000555.9000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi2.356.6003.026.3001.622.50000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja215.640.90083.085.000131.204.100155.051.800223.836.600+68.784.800+44%
-
Dobit prije oporezivanja215.640.90083.085.000131.204.100155.051.800223.836.600+68.784.800+44%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit25.064.800-3.352.20018.062.7009.862.70030.004.500+20.141.800+204%
-
Dobit ili gubitak razdoblja190.576.10086.437.200113.141.300145.189.100193.832.000+48.642.900+34%
-
Dobit razdoblja190.576.10086.437.200113.141.300145.189.100193.832.000+48.642.900+34%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.851.327.7001.911.584.1002.001.729.0002.092.574.1002.109.444.200+16.870.100+1%
-
Nematerijalna imovina107.756.00092.249.50083.550.90084.738.10084.120.800-617.300-1%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava101.805.40083.189.30082.012.70077.936.60077.035.700-900.900-1%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi5.950.6009.060.2001.538.2006.801.5007.085.100+283.600+4%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina850.156.400827.301.600943.806.000948.017.000954.993.400+6.976.400+1%
-
Zemljište43.034.50045.420.40045.420.40057.909.10056.772.200-1.136.900-2%
-
Građevinski objekti473.435.400455.299.200438.893.800422.475.300406.562.600-15.912.700-4%
-
Postrojenja i oprema263.555.800264.671.500251.711.900269.998.000269.826.900-171.100-0%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina22.786.30021.605.80024.060.00041.112.30048.691.900+7.579.600+18%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu3.503.200288.600285.3003.765.200913.100-2.852.100-76%
-
Materijalna imovina u pripremi43.134.70039.300.10060.854.30042.757.20063.172.000+20.414.800+48%
-
Ostala materijalna imovina706.500716.100714.30000--
-
Ulaganje u nekretnine00121.866.100110.000.000109.054.700-945.300-1%
-
Dugotrajna financijska imovina867.752.200959.515.700944.698.7001.015.430.5001.021.940.500+6.510.000+1%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika808.073.100946.700.300939.068.300978.278.600984.249.500+5.970.900+1%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima56.465.3009.220.0005.283.1000518.800--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire1.225.0001.225.000140.500532.600559.400+26.800+5%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično1.988.8002.370.400206.800221.800215.200-6.600-3%
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00036.397.50036.397.500--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina25.663.00032.517.30029.673.40044.388.50048.389.400+4.000.900+9%
-
Kratkotrajna imovina1.459.124.3001.171.669.700987.808.100947.046.100945.677.900-1.368.200-0%
-
Zalihe478.624.400479.169.000369.330.600438.975.900458.380.300+19.404.400+4%
-
Sirovine i materijal111.660.300117.037.500140.914.600146.148.200139.540.500-6.607.700-5%
-
Proizvodnja u tijeku42.880.10044.313.10027.699.90026.275.10025.827.100-448.000-2%
-
Gotovi proizvodi140.823.500140.886.500154.115.500177.289.100191.051.900+13.762.800+8%
-
Trgovačka roba42.841.10043.379.30045.525.50088.188.300100.885.700+12.697.400+14%
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji140.419.500133.552.7001.075.1001.075.1001.075.100--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja767.304.600471.296.700488.945.800480.552.200400.114.700-80.437.500-17%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika468.522.000292.055.500280.402.700290.485.000211.195.200-79.289.800-27%
-
Potraživanja od kupaca279.386.000177.755.100200.165.100184.596.100186.302.700+1.706.600+1%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika733.500645.000512.900920.100627.900-292.200-32%
-
Potraživanja od države i drugih institucija7.744.500674.6007.737.9004.358.0001.099.200-3.258.800-75%
-
Ostala potraživanja10.918.600166.400127.200193.000889.800+696.800+361%
-
Kratkotrajna financijska imovina76.642.30089.190.30061.365.20025.337.60084.901.200+59.563.600+235%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima72.101.60087.876.20061.069.50025.330.90079.554.100+54.223.200+214%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire1.057.000721.500295.7006.70048.600+41.900+625%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično2.199.200592.600000--
-
Ostala financijska imovina1.284.4000005.298.500--
-
Novac u banci i blagajni136.553.000132.013.70068.166.5002.180.4002.281.700+101.300+5%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi6.155.1003.640.3004.510.4003.046.9001.515.100-1.531.800-50%
-
Ukupna aktiva3.316.607.1003.086.894.1002.994.047.5003.042.667.1003.056.637.200+13.970.100+0%
-
Izvanbilančni zapisi966.890.6001.047.050.8001.048.181.000964.208.300774.845.400-189.362.900-20%
-
Kapital i rezerve2.076.079.5002.122.571.5002.189.169.8002.277.609.3002.411.872.000+134.262.700+6%
-
Temeljni (upisani) kapital1.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.7001.566.400.700--
-
Kapitalne rezerve185.313.900182.267.500177.874.600178.030.800182.874.900+4.844.100+3%
-
Rezerve iz dobiti143.683.000284.908.100328.057.300383.120.300462.744.600+79.624.300+21%
-
Zakonske rezerve17.659.50026.625.60030.947.50036.604.50043.864.000+7.259.500+20%
-
Rezerve za vlastite dionice147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500147.604.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)72.539.70060.502.70054.209.50047.568.20047.568.200--
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve50.958.600171.180.600203.714.800246.479.500318.844.400+72.364.900+29%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak1.360.4002.558.1003.696.0004.868.5006.019.700+1.151.200+24%
-
Zadržana dobit1.360.4002.558.1003.696.0004.868.5006.019.700+1.151.200+24%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine179.321.70086.437.200113.141.300145.189.100193.832.000+48.642.900+34%
-
Dobit poslovne godine179.321.70086.437.200113.141.300145.189.100193.832.000+48.642.900+34%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja31.469.00035.214.20032.817.90034.787.50034.681.900-105.600-0%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze17.750.40018.653.10019.811.70021.975.40023.940.500+1.965.100+9%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove13.718.60016.561.10013.006.20012.812.00010.741.400-2.070.600-16%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze398.472.300337.601.600181.202.700179.850.100118.318.700-61.531.400-34%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama398.472.300337.601.600181.202.700179.850.100118.318.700-61.531.400-34%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze771.097.400551.895.100542.996.000487.929.600422.512.000-65.417.600-13%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima18.072.00029.467.20039.997.30028.090.50020.632.000-7.458.500-27%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe138.524.00021.979.30029.720.7009.461.5001.158.800-8.302.700-88%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično325.000393.100605.300345.400287.600-57.800-17%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama232.338.000182.166.000176.901.800167.707.300175.294.300+7.587.000+5%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima263.032.900276.375.700245.821.200224.702.400185.100.400-39.602.000-18%
-
Obveze po vrijednosnim papirima83.559.900377.00025.200292.10066.100-226.000-77%
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima30.943.80032.411.50034.661.90035.868.20033.291.900-2.576.300-7%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja1.750.1006.604.40012.830.50015.305.400649.100-14.656.300-96%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu676.4001.493.3001.470.8002.201.9002.585.000+383.100+17%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze1.875.300627.700961.3003.954.8003.446.800-508.000-13%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja39.488.80039.611.60047.861.00062.490.60069.252.600+6.762.000+11%
-
Ukupno - pasiva3.316.607.1003.086.894.1002.994.047.5003.042.667.1003.056.637.200+13.970.100+0%
-
Izvanbilančni zapisi966.890.6001.047.050.8001.048.181.000964.208.300774.845.400-189.362.900-20%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Broj zaposlenih3,387 3,185 3,141 3,239 3,226 -13,00-0%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.89 2.12 1.82 1.94 2.24 +0,30+15%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.27 1.25 1.14 1.04 1.15 +0,11+11%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.18 0.24 0.13 0.00 0.01 --
Koeficijent financijske stabilnosti0.75 0.78 0.84 0.85 0.83 -0,02-2%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Koeficijent zaduženosti0.35 0.29 0.24 0.22 0.18 -0,04-18%
Koeficijent vlastitog financiranja0.63 0.69 0.73 0.75 0.79 +0,04+5%
Koeficijent financiranja0.56 0.42 0.33 0.29 0.22 -0,07-24%
Stupanj pokrića I1.12 1.11 1.09 1.09 1.14 +0,05+5%
Stupanj pokrića II1.34 1.29 1.18 1.17 1.20 +0,03+3%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.62 0.71 0.69 0.71 0.72 +0,01+1%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.11 1.14 1.03 1.03 1.04 +0,01+1%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.41 1.86 2.09 2.27 2.31 +0,04+2%
Koeficijent obrta potraživanja2.50 4.17 4.11 4.37 5.31 +0,94+22%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.12 1.04 1.07 1.08 1.11 +0,03+3%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.07 0.96 1.06 1.06 1.09 +0,03+3%
Ekonomičnost financiranja3.00 3.72 1.35 4.54 7.28 +2,74+60%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Neto marža profita9.24 %3.96 %5.49 %6.76 %8.86 %-+31%
Bruto marža profita10.45 %3.80 %6.37 %7.22 %10.23 %-+42%
Neto rentabilnost imovine5.76 %2.80 %3.78 %4.78 %6.34 %-+33%
Bruto rentabilnost imovine6.51 %2.69 %4.39 %5.10 %7.33 %-+44%
Rentabilnost vlastitog kapitala10.39 %3.91 %5.99 %6.81 %9.28 %-+36%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Broj dana plaćanja obveza77 79 69 59 49 -10,00-17%