MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020   
Ukupni prihodi154.583.600148.778.500175.081.900189.345.600204.898.700+15.553.100+8%
-
Poslovni prihodi154.148.300148.361.700174.754.400189.292.900204.728.800+15.435.900+8%
-
Prihodi od prodaje00000--
-
Ostali poslovni prihodi00000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe570.200801.9001.181.0001.321.300900.000-421.300-32%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)148.452.300138.434.800164.571.600179.191.000191.414.500+12.223.500+7%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)5.125.9009.124.9009.001.8008.780.60012.414.300+3.633.700+41%
-
Financijski prihodi435.200416.900327.50052.700169.900+117.200+222%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe3.7006.6002.3003.50011.900+8.400+240%
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata39.4002001003020-10-33%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi392.200410.100325.10049.100158.000+108.900+222%
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine00000--
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi144.618.300139.214.600164.635.800178.080.000192.751.700+14.671.700+8%
-
Poslovni rashodi144.129.100138.441.600163.974.200177.104.900191.556.800+14.451.900+8%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda00000--
-
Materijalni troškovi119.066.400112.089.300132.865.700145.123.500156.852.000+11.728.500+8%
-
Troškovi sirovina i materijala731.000752.500757.300789.900976.100+186.200+24%
-
Troškovi prodane robe113.031.400105.845.600125.730.500137.839.000149.380.800+11.541.800+8%
-
Ostali vanjski troškovi5.304.0005.491.1006.377.9006.494.5006.495.100+600+0%
-
Troškovi osoblja7.881.7007.559.7007.893.9008.222.1008.555.300+333.200+4%
-
Neto plaće i nadnice4.203.8004.223.5004.407.9004.718.4004.932.200+213.800+5%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća2.553.7002.283.6002.424.5002.477.9002.566.300+88.400+4%
-
Doprinosi na plaće1.124.3001.052.6001.061.5001.025.8001.056.800+31.000+3%
-
Amortizacija1.670.1002.593.2004.482.5005.540.9004.007.600-1.533.300-28%
-
Ostali troškovi2.915.8003.574.9003.106.2003.454.0002.213.700-1.240.300-36%
-
Vrijednosno usklađivanje7.719.5009.329.2009.235.2009.368.40017.151.000+7.782.600+83%
-
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)00000--
-
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)7.719.5009.329.2009.235.2009.368.40017.151.000+7.782.600+83%
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi4.875.7003.295.3006.390.7005.396.0002.777.100-2.618.900-49%
-
Financijski rashodi489.200773.000661.600975.2001.194.900+219.700+23%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe3.1006.5006.3002.7001.700-1.000-37%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi243.100407.500437.500809.500751.700-57.800-7%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi242.900359.000217.800163.000441.600+278.600+171%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi00000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja9.965.3009.563.90010.446.10011.265.50012.147.000+881.500+8%
-
Dobit prije oporezivanja9.965.3009.563.90010.446.10011.265.50012.147.000+881.500+8%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit2.219.5001.892.4001.992.6002.126.5002.240.100+113.600+5%
-
Dobit ili gubitak razdoblja7.745.8007.671.6008.453.5009.139.0009.906.800+767.800+8%
-
Dobit razdoblja7.745.8007.671.6008.453.5009.139.0009.906.800+767.800+8%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina4.177.9004.988.7007.370.4004.525.4004.604.700+79.300+2%
-
Nematerijalna imovina792.400717.800521.700529.100287.600-241.500-46%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava792.400717.800521.700529.100287.600-241.500-46%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina2.961.7003.848.7006.429.8003.576.5004.133.900+557.400+16%
-
Zemljište00000--
-
Građevinski objekti102.70089.70076.60063.60050.600-13.000-20%
-
Postrojenja i oprema2.326.0003.487.0006.313.0003.512.8004.047.000+534.200+15%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina533.100272.00040.200036.300--
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu00000--
-
Materijalna imovina u pripremi00000--
-
Ostala materijalna imovina00000--
-
Ulaganje u nekretnine00000--
-
Dugotrajna financijska imovina423.800422.200418.900419.800183.300-236.500-56%
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika161.600161.600161.600161.600161.600--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima000258.1000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično262.100260.600257.200021.600--
-
Ostala dugotrajna financijska imovina00000--
-
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina00000--
-
Kratkotrajna imovina117.763.800119.410.700129.580.700143.437.100144.122.500+685.400+0%
-
Zalihe28.616.30031.241.20029.226.90035.337.70032.408.800-2.928.900-8%
-
Sirovine i materijal00000--
-
Proizvodnja u tijeku00000--
-
Gotovi proizvodi00000--
-
Trgovačka roba28.155.20031.241.20029.226.90035.337.70032.408.800-2.928.900-8%
-
Predujmovi za zalihe461.2000000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji00000--
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja82.434.10077.790.60094.402.90099.737.400110.605.900+10.868.500+11%
-
Potraživanja od povezanih poduzetnika292.700222.200317.200574.500685.900+111.400+19%
-
Potraživanja od kupaca82.137.60077.558.20094.065.50099.120.200109.874.600+10.754.400+11%
-
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00000--
-
Potraživanja od države i drugih institucija503.4004.100602.700+2.640+4400%
-
Ostala potraživanja3.8006.80016.10042.60042.800+200+0%
-
Kratkotrajna financijska imovina313.700311.900301.700302.7005.000-297.700-98%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe302.300300.500000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima00296.700297.7000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično11.40011.4005.0005.0005.000--
-
Ostala financijska imovina00000--
-
Novac u banci i blagajni6.399.60010.067.0005.649.3008.059.4001.102.800-6.956.600-86%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi118.200183.100112.600273.100338.200+65.100+24%
-
Ukupna aktiva122.059.800124.582.500137.063.800148.235.700149.065.500+829.800+1%
-
Izvanbilančni zapisi00000--
-
Kapital i rezerve49.312.10053.383.60055.037.10056.976.20059.683.000+2.706.800+5%
-
Temeljni (upisani) kapital14.420.00014.420.00014.420.00014.420.00014.420.000--
-
Kapitalne rezerve00000--
-
Rezerve iz dobiti00000--
-
Zakonske rezerve00000--
-
Rezerve za vlastite dionice00000--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)00000--
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve00000--
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak27.146.30031.292.10032.163.60033.417.10035.356.200+1.939.100+6%
-
Zadržana dobit27.146.30031.292.10032.163.60033.417.10035.356.200+1.939.100+6%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine7.745.8007.671.6008.453.5009.139.0009.906.800+767.800+8%
-
Dobit poslovne godine7.745.8007.671.6008.453.5009.139.0009.906.800+767.800+8%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja00000--
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00000--
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze8.303.6005.338.100000--
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično793.6001.338.100000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama7.510.0004.000.000000--
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze64.394.70065.813.40081.831.90091.067.60089.142.000-1.925.600-2%
-
Obveze prema povezanim poduzetnicima000104.3000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično453.5001.450.8003.833.8001.800.0003.000.000+1.200.000+67%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0014.800.00021.718.00021.718.000--
-
Obveze za predujmove570.10024.300531.70061.30019.400-41.900-68%
-
Obveze prema dobavljačima61.693.00063.549.70060.217.70066.085.90063.035.200-3.050.700-5%
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima00000--
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja1.678.100788.6002.448.7001.298.1001.369.500+71.400+6%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu00000--
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze00000--
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja49.50047.300194.700191.900240.500+48.600+25%
-
Ukupno - pasiva122.059.800124.582.500137.063.800148.235.700149.065.500+829.800+1%
-
Izvanbilančni zapisi00000--
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Broj zaposlenih34 34 34 37 38 +1,00+3%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.83 1.81 1.58 1.58 1.62 +0,04+3%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.38 1.34 1.23 1.19 1.25 +0,06+5%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.10 0.15 0.07 0.09 0.01 -0,08-89%
Koeficijent financijske stabilnosti0.07 0.08 0.13 0.08 0.08 --

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Koeficijent zaduženosti0.60 0.57 0.60 0.62 0.60 -0,02-3%
Koeficijent vlastitog financiranja0.40 0.43 0.40 0.39 0.40 +0,01+3%
Koeficijent financiranja1.47 1.33 1.49 1.60 1.49 -0,11-7%
Stupanj pokrića I11.80 10.70 7.47 12.59 12.96 +0,37+3%
Stupanj pokrića II13.79 11.77 7.47 12.59 12.96 +0,37+3%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Koeficijent obrta ukupne imovine1.27 1.20 1.28 1.28 1.38 +0,10+8%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine37.00 29.82 23.75 41.84 44.50 +2,66+6%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.31 1.25 1.35 1.32 1.42 +0,10+8%
Koeficijent obrta potraživanja1.87 1.91 1.85 1.90 1.85 -0,05-3%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 --
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 --
Ekonomičnost financiranja0.89 0.54 0.50 0.05 0.14 +0,09+180%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Neto marža profita5.01 %5.16 %4.83 %4.83 %4.83 %--
Bruto marža profita6.45 %6.43 %5.97 %5.95 %5.93 %--0%
Neto rentabilnost imovine6.35 %6.17 %6.17 %6.18 %6.66 %-+8%
Bruto rentabilnost imovine8.17 %7.69 %7.63 %7.61 %8.17 %-+7%
Rentabilnost vlastitog kapitala20.21 %17.92 %18.98 %19.77 %20.35 %-+3%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20162017201820192020  
Broj dana plaćanja obveza189 207 165 166 147 -19,00-11%